ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2017
พระองค์นำคุณมายัง “ที่กว้างใหญ่”
He’s Brought You Into “A Large Place”

“พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้า” (สดุดี 18:19)

    “ที่กว้างใหญ่” มีความหมายถึงที่มั่งคั่ง โดยการบังเกิดใหม่ คุณเป็นทายาทของอับราฮัม และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ผลก็คือ นี่หมายความว่าโลกนี้เป็นของคุณ สายเกินไปแล้วที่คุณจะยากจน หรือถูกนับว่าเป็นคนยากจน ทางเดียวที่คุณจะสามารถยากจนได้ก็คือโดยผ่านการเลือก หรือการไม่รู้ เพราะว่าพระเจ้าได้นำคุณออกมาจากความยากจนและเข้าสู่ที่มั่งคั่งแล้ว

2 โครินธ์ 8:9 กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “…เพื่อท่านทั้งหลายจะได้อธิษฐานเพื่อเป็นคนมั่งคั่ง” ไม่ใช่ พระองค์ได้ทำแล้ว ในพระเยซูคริสต์ คุณได้ทำให้เป็นคนมั่งคั่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขียนถึงคริสตจักรผ่านทางเปาโลว่า “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21) จงปฏิเสธที่จะคิดเล็ก หรือมองเห็นว่าตัวคุณเล็ก คุณเป็นเจ้าของโลกนี้

สิ่งสวยงามอีกสิ่งหนึ่งคือว่าทุกสิ่งที่เป็นของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ สิ่งที่คุณมีนั้นเป็นสิ่งดี ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ในสดุดี 16:6 “เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น เออ ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี” คริสเตียนบางคนไม่ได้ตระหนักในข้อนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงอิจฉาคนอื่น และอยากได้สิ่งที่เป็นของคนอื่น ไม่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนั้น คุณมี “มรดกที่ดี” เป็นมรดกที่ไม่มีวันเสื่อมสูญไป ซึ่งมีชื่อของคุณติดอยู่ด้วย

ตระหนัก และยืนยันความจริงนี้เกี่ยวกับคุณ และเดินในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่เป็นสิ่งดีและมีชีวิต (2 เปโตร 1:3) สิ่งเหล่านี้อยู่ในวิญญาณของคุณ ดังนั้นอย่ามีความรู้สึกว่าขาดแคลน เสียเปรียบ หรือมีข้อจำกัด ทุกสิ่งที่คุณกำลังมองหา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณหรือวัตถุ ดึงออกมาจากภายใน เพราะว่าโดยออกจากวิญญาณของคุณคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต (สุภาษิต 4:23)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณในสวรรค์สถาน ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ตระหนักและเดินในพระพรของพระองค์อย่างเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นทายาทของอับราฮัม และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ โลกนี้เป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ขาดสิ่งใดเลย เพราะว่าพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งแก่ข้าพระองค์ที่เต็มด้วยชีวิตและความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:17; สดุดี 16:5-6; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed