ศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016

พระองค์ทำให้เราคู่ควร
He Qualified Us

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

    ข้อพระคำตอนต้นบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าได้ทำให้เราคู่ควรเป็นผู้รับส่วนในมรดกของธรรมิกชนในอาณาจักรของความสว่าง โดยความสามารถของคุณเอง คุณไม่คู่ควร โดยความสามารถของพ่อแม่ของคุณ คุณไม่คู่ควร โดยสัญชาติของคุณ คุณไม่คู่ควร โดยคำพูดและการกระทำของคุณ คุณไม่คู่ควร พระองค์ทำให้คุณคู่ควรที่จะได้รับโดยพระเยซูคริสต์ พระองค์ทำให้คุณเหมาะสมที่จะมีส่วนร่วมในความเป็นพระเจ้า พระองค์ทำให้คุณคู่ควรที่จะเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์

นี่หมายความว่าคุณไม่ควรที่จะมีแนวความคิดที่ยากจน คุณไม่ควรมีความรู้สึกต้องการหรือขาดแคลน เพราะว่าพ่อของคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่ง ยกตัวอย่างเด็กเล็กๆ ที่รู้ว่าพ่อแม่ของเขารวยอย่างมากและสามารถให้อะไรกับเขาก็ได้ พวกเขาแทบจะไม่ขออะไรจากเด็กคนอื่น พวกเขาจะไม่ขโมยหรือโลภอยากได้สิ่งของที่เป็นของเด็กคนอื่น เพราะว่าพวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถได้รับอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการจากพ่อแม่ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เด็กที่พ่อแม่ของเขาไม่เคยให้อะไรกับเขา ก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะขโมยหรือโลภสิ่งของซึ่งเป็นของเด็กคนอื่น

คุณเป็นของผู้ที่สร้างและเป็นเจ้าของทุกสิ่ง และพระองค์ได้สร้างคุณให้เป็นทายาทที่จะรับทุกสิ่ง พระคัมภีร์กล่าวว่า “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3) เอเฟซัส 1:11 บอกให้เรารู้ว่าในพระคริสต์ คุณ “…ได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” ไม่มีคำสัญญา แต่เป็นความจริงในปัจจุบัน ดังนั้นจงเฉลิมฉลองมรดกของคุณในพระคริสต์

คุณเฉลิมฉลองมรดกของคุณโดยการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ เฉลิมฉลองความรอดของคุณ สุขภาพจากสวรรค์ ความรุ่งเรือง สันติสุข และความชอบธรรม เฉลิมฉลองพระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณ คุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้คู่ควรที่จะได้รับพระพรของพระองค์ พระองค์ทำให้คุณคู่ควร เอเฟซัส 2:9 กล่าวว่า “ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์คู่ควรเป็นผู้รับส่วนในมรดกของธรรมิกชนในอาณาจักรแห่งความสว่าง ข้าพระองค์ไม่มีความคิดถึงความต้องการ เพราะว่าพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหมดที่นำไปสู่ชีวิตและความชอบธรรม โดยความเชื่อ ข้าพระองค์ตักออกจากบ่อน้ำแห่งความรอด มีเพียงพอในทุกสิ่ง และเต็มล้นด้วยการดีทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:15-17; 2 เปโตร 1:3-4


Comments are closed