วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
พระองค์ทำงานอย่างแข็งขันในและผ่านทางคุณ
He’s Active In And Through You

“ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)

     พิจารณาสิ่งที่เราพึ่งอ่านในกิจการ 10:44 ขณะที่เปโตรยังพูดอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลัง “ทำงาน” พระองค์ “ลงมา” บนคนเหล่านั้นที่เปโตรกำลังพูดอยู่ด้วย พระองค์ไม่ได้รอให้เปโตรพูดจบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเราสามารถไว้วางใจว่าพระองค์จะทำส่วนของพระองค์ ในขณะที่เราทำส่วนของเรา

ในมาระโก 16:20 หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์เจ้านาย พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกสาวก “…จึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขา ด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน” สังเกตว่าพระองค์อยู่กับพวกเขา ไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกตการณ์เฉยๆ แต่ทำงานอย่างแข็งขันด้วยการยืนยันคำพูดของพวกเขาด้วยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และสิ่งมหัศจรรย์

ทุกครั้งที่คุณออกไปประกาศข่าวประเสริฐ จงตระหนักถึงการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่สำแดงออกผ่านการประกาศพระคำ ไม่มีความแตกต่างไม่ว่าคุณจะประกาศตามถนน หรือกำลังประกาศในรถเมล์ ในสำนักงาน หรือในห้างสรรพสินค้า จงมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกำลังทำงานกับคุณและผ่านทางคุณ

ดังนั้นจงกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐ จงประกาศพระเยซูคริสต์ จงประกาศว่าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดและทำให้พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า จงให้คนที่ยังไม่รอดรอบตัวคุณรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ถือโทษความบาปของพวกเขา แต่พระองค์ทรงทำการจัดเตรียมเพื่อการยกบาปของพวกเขา

พันธกิจของข่าวประเสริฐที่พระองค์ทรงมอบหมายไว้กับคุณนั้นเป็นของพระเจ้า ซึ่งคุณสามารถทำให้สำเร็จได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณเท่านั้น ไม่สำคัญว่าคุณจะพยายามมากขนาดไหน สิ่งเหล่านั้นไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีพระองค์ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งที่มีความสำคัญนิรันดร์ได้ ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในยอห์น 15:5 พระเยซูทรงเน้นถึงสิ่งนี้โดยการพูดว่า “…เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้ว พวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

อย่าดำรงชีวิตหรือทำพันธกิจด้วยการดิ้นรนด้วยตัวเอง จงทำงานร่วมกับพระวิญญาณ จงพูดคุยเกี่ยวกับงานของคุณกับพระองค์ ถ้ามีความท้าทาย จงพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น และพระองค์จะมอบสติปัญญาที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อให้คุณผ่านไปได้ จงไว้วางใจพระองค์ และจะไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่สามารถทำได้ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของคุณอย่างมากมาย

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความสำเร็จของพันธกิจที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะพระองค์เป็นผู้ทำงานอย่างแข็งขันในและผ่านทางข้าพระองค์เพื่อทำให้แผนการและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในแผ่นดินโลกนี้ โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์มีประสิทธิภาพและเกิดผลในการงานที่ดีทุกอย่าง เกิดผลที่ชอบธรรม ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8; ฟิลิปปี 2:13


Comments are closed