ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2016

พระองค์ทรงไปในที่ของคุณ
He Went In Your Place
“พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง” (โคโลสี 1:18)

    ประโยคในข้อพระคำตอนต้นที่ว่า “ผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย” ไม่ได้หมายความว่า คนแรกที่เป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่ใช่! ก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตาย มีคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังสื่อสารโดยผ่านทางพระวิญญาณในตอนนี้นั้นแตกต่างออกไป เมื่อความบาปของเราถูกวางไว้ที่พระเยซูบนไม้กางเขนนั้น พระองค์ได้ตายฝ่ายวิญญาณ การตายฝ่ายวิญญาณคือการถูกแยกออกจากพระเจ้า โดยการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่ใครจะเป็นขึ้นจากการตายนี้ได้ พระเยซูคริสต์คือคนแรกที่บังเกิดใหม่จากการตายฝ่ายวิญญาณ

ขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนนั้น พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานจากการถูกแยกจากพระบิดา “พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี ลามา สะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย”” (มาระโก 15:34) นี่คือผลของการที่พระองค์ถูกทำให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ซึ่งถูกเล็งถึงความบาปโดยอัตโนมัติ “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับพระเยซูที่จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกส่งไปนรก เพราะว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากบาป แต่พระองค์ไปในที่ของเรา นึกถึงรายละเอียดของภาพในโคโลสี 2:15 เมื่อพระองค์เผชิญกับซาตานในการต่อสู้ในนรก และได้เอาชนะมันและสมุนแห่งความมืดของมัน “…” ไม่มีใครที่เคยออกมาจากความตายฝ่ายวิญญาณ หรือออกมาจากการจองจำของซาตาน แต่พระเยซูเคย พระองค์ได้จ่ายโทษทั้งหมดของมนุษย์ทุกคนแล้ว

ดังนั้นเพราะว่าคนชอบธรรมถูกมอบไว้สำหรับคนบาป จึงเป็นไปได้สำหรับคนบาปที่จะได้รับความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ทรงรับเอาที่แห่งความบาปของเรา เพื่อที่เราจะได้รับความชอบธรรมของพระองค์ ตอนนี้คุณคือผู้ชอบธรรมเหมือนที่พระเยซูทรงเป็น! พระองค์ทำให้คุณเป็นผู้สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ความชอบธรรมที่มีในพระองค์ได้ถูกเตรียมไว้สำหรับคุณ เพราะว่าพระองค์ได้ตายเพื่อคุณ และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย คุณก็ฟื้นขึ้นมากับพระองค์ด้วย ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงส่งพระเยซูมา รับเอาความบาปแทนข้าพระองค์ และตายแทนข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะถูกทำให้ชอบธรรม และเพื่อเป็นผู้สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในการสำแดงแห่งความชอบธรรมของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:17; 1 โครินธ์ 1:30


Comments are closed