ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2017
พระองค์ทรงให้รางวัลแก่การทำงานหนักในความรักของคุณ
He Rewards Your Labour of Love

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานและการทำงานหนักด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชนนั้นและยังรับใช้อยู่” (ฮีบรู 6:10)

    ทุกสิ่งที่คุณทำหรือเสียสละเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ได้รับการบันทึกไว้เท่านั้น (มาลาคี 3:16) พระเจ้ายังทรงให้รางวัลแก่คุณอีกด้วย ทำให้นึกถึงตอนที่เปโตรพบกับพระเจ้าที่ทะเลสาบเยนเนซาเรท “ต่อมาครั้นเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรท และพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้น แต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่ พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่ง เป็นเรือของซีโมน และทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่ง แล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น” (ลูกา 5:1-3)

เปโตรและคนที่อยู่กับเขาเพิ่งจะกลับจากการออกหาปลามาตลอดทั้งคืน ดังนั้นการตัดสินใจของเขาในการทำตามสิ่งที่พระเยซูบอกในการใช้เรือของเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย เขาจะต้องโยนความผิดหวังและความเหนื่อยล้าของเขาทิ้งไป และขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้ทำสิ่งนั้น!

พระคำกล่าวว่าหลังจากที่พระเยซูเทศนากับประชาชนจากเรือของเปโตร พระองค์ได้เรียกเปโตรให้ออกไปในน้ำลึกเพื่อที่จะจับปลา เปโตรเชื่อฟังและจับปลาได้มากมาย จนเขาต้องเรียกเพื่อนๆ ของเขาให้มาช่วยดึงปลากลับเข้าฝั่ง (ลูกา 5:6-7)

จำไว้ว่า เขาได้พยายามมาตลอดทั้งคืนแต่จับอะไรไม่ได้เลย แต่ทันใดนั้น เขามีมาก เพียงเพราะสิ่งที่เขาทำเพื่อพระเยซูคุณได้เสียสละอะไรบ้างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ? อาจจะเป็นเวลาของคุณ เงินทอง ครอบครัว เพื่อน หรือความสัมพันธ์ที่คุณยอมสละ ไม่ว่าอะไรก็ตาม พระเจ้าไม่เคยลืม พระพรของคุณไม่ได้รอจนกระทั่งคุณไปสวรรค์ แต่เริ่มต้นในโลกนี้ “พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือภรรยา หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐนั้น ในเวลานี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่า คือบ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตรและที่ดิน ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์ แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น”” (มาระโก 10:29-31)

เปโตร ไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวของปลาเหล่านั้นในสวรรค์ แต่เขาจับได้ในโลกนี้ ดังนั้นรางวัลของคุณอยู่ไม่ไกล แท้จริงแล้วใกล้กว่าที่คุณคิด ให้แน่ใจว่าพระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่คุณในเวลาที่เหมาะสม เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงลืมการทำงานหนักในความรักของคุณ!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ด้วยความตั้งใจครั้งใหม่ ข้าพระองค์ยอมจำนนตัวของข้าพระองค์ต่อพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อการรับใช้และการทุ่มเทที่มากขึ้นในบ้านของพระเจ้า แสวงหาการขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้เกิดขึ้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาลาคี 3:16; มัทธิว 10:42


Comments are closed