จันทร์ ที่ 16 เมษายน 2018
พระองค์ทรงเลือกคุณ
He’s Chosen You

“ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)

    คริสเตียนบางคนกังวลว่าพวกเขาถูกเรียกจากพระเจ้าหรือไม่ ซึ่งทำให้หลายๆอย่างไม่เกิดผลในพระเจ้า เพราะว่าพวกเขามัวแต่ค้นหาการทรงเรียกของพระเจ้า แต่พระคัมภีร์ไม่เคยบอกให้เราค้นหาการสิ่งนั้น และนั่นไม่ควรเป็นเรื่องที่ทำให้เรากังวล เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือ คุณถูกเลือกโดยพระเจ้าแล้ว

อ่านคำตรัสของพระเยซูด้วยกันอีกครั้ง “ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่าน….” นี่เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยม หลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่า “เพราะว่าคนที่ได้รับเชิญ(ทรงเรียก) ก็มีมาก แต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อย” (มัทธิว 22:14) การทรงเลือกยิ่งใหญ่กว่าการทรงเรียก คุณคือคนหนึ่งท่ามกลางคนจำนวนน้อยที่ได้รับการทรงเลือก

มากกว่านั้นเมื่อพระเยซูบอกเราว่า คนที่ได้รับเชิญ(ทรงเรียก)ก็มีมาก แต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อย การทรงเรียกนี้พระองค์กำลังกล่าวถึงการทรงเรียกให้รับความรอดซึ่งเรียกไปยังคนทั้งโลก และมีบางคนได้เข้ามาเชื่อ ได้รับการช่วยกู้ เข้าสู่การชำระและแยกออกจากโลกเพื่อพระเจ้า

แต่บัดนี้คุณได้บังเกิดใหม่แล้ว คุณได้รับการเลือกให้ออกจากความชั่วร้ายและประกาศในโลกนี้ว่าเป็นผู้มีชีวิตในพระสิริที่ไม่สิ้นสุด การทรงเลือกนี้ได้ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกสร้างโลกแล้ว “ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก” เอเฟซัส 1:4

มีบางคนยากที่จะเข้าใจความจริงนี้ พวกเขาคิดว่าพวกเขาดีไม่พอสำหรับพระเจ้า พวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเลือกพวกเขา แต่พระองค์ทรงเลือกท่านตั้งแต่เมื่อท่านยังไม่รู้จักพระองค์ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่ามีบาป ผูกมัดคุณออกจากสถานที่อันพิเศษของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกคุณให้เปิดเผยพระสิริของพระองค์ผ่านคุณ ซึ่งจะเริ่มจากการตระหนักในความจริงนี้ในวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์เป็นเส้นทางที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ และเพื่อพระคุณอันเกรียงไกรของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และเพื่อพิสูจน์ถึงการทรงเลือกโดยสมบูรณ์ข้าพระองค์เดินด้วยความตระหนักในพระคุณ ข้าพระองค์แข็งแกร่งด้วยกำลังของพระองค์โดยทางพระวิญญาณที่อยู่ภายใน และข้าพระองค์พอเพียงในความพอเพียงของพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:8-10; 2 ทิโมธี 1:8-10


Comments are closed