พุธ ที่ 2 เมษายน 2014

พระองค์ทรงเป็นอย่างไร คุณก็เป็นเช่นนั้น!
As He Is, So Are You!

“ในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้” (1 ยอห์น 4:17)

    เมื่อคุณบอกบางคนว่า “โอ คุณเหมือนเรย์มอนด์เลย” คุณได้กระตุ้นความอยากรู้ของเขาให้อยากรู้ว่าเรย์มอนด์คือใคร ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้กล่าวถึงพระเยซู กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างเรา เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ ดังนั้นจึงเป็นการคุ้มค่าที่จะค้นหาจากพระคัมภีร์ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร พระองค์ทรงดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร?

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรงเดินบนน้ำ พูดกับหูที่หนวกและทำให้ได้ยิน พระองค์พูดกับตาที่บอดและทำให้ตานั้นเปิดออก พระองค์พูดกับขาที่ง่อยทำให้มีกำลังขึ้นและกลับดีดังเดิม แม้แต่คนขาพิการก็งอกออกมาโดยคำพูดของพระองค์ พระองค์พูดกับคนตาย และเขาก็กลับมีชีวิต! เมื่อพระองค์ทำให้พายุสงบลง เหล่าสาวกต่างพูดถึงพระองค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่าน” (ลูกา 8:25) พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่อัศจรรย์!

และเป็นที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าที่รู้ว่าพระองค์ทำทั้งหมดนี้ในขณะที่พระองค์เป็นมนุษย์ โดยวางพระสิริของพระองค์ลง (ฟิลิปปี 2:7) การสำแดงอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดนี้ในชีวิตของพระองค์เกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่เต็มด้วยพระสิริหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย (1 เปโตร 1:21) สิ่งนี้ดีเยี่ยม!

สังเกตว่าข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “พระองค์เคยเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น” แต่กล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น” พระลักษณะของพระคริสต์ทรงพระสิริที่เราได้เห็นในพระคำ ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนของพระเจ้า คือภาพสะท้อนของคุณในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ เมื่อคุณมองดูในกระจกเงา คุณจะเห็นภาพสะท้อนของคุณ เพราะว่ากระจกสะท้อนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามัน พระคำคือกระจกเงานั้นที่พระเจ้าได้ประทานแก่คุณ เพื่อคุณจะสามารถมองดูที่พระคำและได้เห็นตัวจริงของคุณ ดังนั้น เมื่อคุณอ่านพบว่า “พระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้” คุณควรที่จะกล่าวว่า “ว้าว เหมือนพระองค์ในเวลานี้ พร้อมด้วยพระสิริและความงดงามของพระองค์ ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย!” สรรเสริญพระเจ้า!

ภาวนาบนความจริงข้อนี้เหมือนที่ไม่เคยทำมาก่อน และคิด พูด เดิน และแสดงออกเหมือนพระเยซูด้วยความตั้งใจ และเหมือนกับพระองค์คุณจะสามารถพูดกับตาที่บอดว่า “จงเปิดออก” และมันก็จะเปิด! คุณสามารถพูดกับขาที่ง่อยว่า “ลุกขึ้นและเดิน และมันก็จะเป็นดังนั้น คุณสามารถสัมผัสผู้อื่น และพวกเขาจะได้รับพร เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร คุณก็เป็นเช่นนั้น!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นสง่าราศีแห่งพระสิริ ความงดงามและพระคุณของพระองค์ ความยิ่งใหญ่ ความยอดเยี่ยม และความสำเร็จอยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์! ข้าพระองค์เปิดพระสิริ ความดี และความสมบูรณ์แบบแห่งวิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ของข้าพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:3


Comments are closed