พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018
พระองค์ทรงเป็นส่วนแบ่ง
He’s Your Portion

และพระยาห์เวห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของพวกเขา และจะไม่มีส่วนแบ่งใดๆ ท่ามกลางพวกเขาเลย เราเองจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล (กันดารวิถี 18:20)

   เราเข้าใจจากพระคำว่าพระเจ้าได้ประทานมรดกให้แก่เผ่าต่างๆ ของอิสราเอลยกเว้นเผ่าเลวี สำหรับเผ่าเลวีนั้นพระองค์ตรัสว่า “เราเองจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล” พูดอีกนัยหนึ่งคือ “เราเป็นส่วนแบ่งของเจ้า! เราเป็นทั้งหมดที่เจ้าต้องการ!” สิ่งนี้ยอดเยี่ยมมาก! คุณจะสามารถมั่งมีได้แค่ไหนเมื่อพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งของคุณ?

สดุดี 24:1 กล่าวว่า “โลกกับสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระยาห์เวห์ ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น” ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง และนี่เป็นความจริง ก็จะตามด้วยความจริงที่ว่าโลกนี้และทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของคุณ เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งของคุณ ไม่น่าแปลกใจที่พระคำได้กล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ! ตอนนี้ คุณสามารถเข้าใจได้เมื่อข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ขออะไรจากพระเจ้า คำอธิษฐานทั้งหมดของข้าพเจ้ามีไว้สำหรับคนอื่น ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะต้องขอจากพระเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง

เมื่อความจริงนี้มาถึงคุณ ความดิ้นรนทั้งหมดก็จะหมดไป สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ และคำพยานของคุณก็จะเปลี่ยนไป ผู้เขียนสดุดีรู้ว่าพรเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งของเขา ดังนั้นจึงประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้า พระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้” (สดุดี 16:5)

และในสดุดี 27:1 เขาได้เป็นพยานว่า “…พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า?” (สดุดี 27:1) เขาไม่ได้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ด้วยเถิด” แต่เขาประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า” คุณไม่ได้ขอกำลังเมื่อคุณทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนแบ่งของคุณ พระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ และคุณก็เป็นพยานตามนั้น

โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้รับการทำให้เป็นผู้รับมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง (โคโลสี 1:12) คุณได้รับการนำเข้าสู่ที่กว้างขวาง (สดุดี 18:19) เป็นที่ของความมั่งคั่ง สุขภาพ และความรุ่งเรือง เรียนรู้จักและชื่นชมในทุกสิ่งที่เป็นของคุณในพระคริสต์โดยการศึกษาและภาวนาพระคำ เกิดในความสว่างนี้และความจริงอื่นๆ ในพระคำจะทำให้คุณก้าวไปในชีวิตที่ไม่มีขีดจำกัดของความเป็นไปได้ พระสิริ ความยอดเยี่ยม และความมั่งคั่ง

คำอธิษฐาน

   ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเป็นส่วนแบ่งมรดกของข้าพระองค์ ข้าพเจ้าประกาศด้วยความกล้าว่าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีสำหรับข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีมรดกที่ดี ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตและดำเนินในสุขภาพ ความมั่งคั่ง และความรุ่งเรือง ในขณะที่ความดีและพระเมตตาติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:6; ปฐมกาล 15:1


Comments are closed