พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา

อังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2017
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา
Pastor Chris He’s Our Heavenly Father
“ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:7-8)

     พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของคุณ! พระเยซูทรงยืนยันในเรื่องนี้ในยอห์น 20:17 เมื่อพระองค์ตรัสกับมารีย์ว่า “…อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่าเรากำลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่าน ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกท่าน” พระเยซูทรงทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ เราเป็นลูกๆ ของพระองค์

1 ยอห์น 3:1 กล่าวว่า “ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” โอ ฤทธิ์เดชและความสำคัญของข้อนี้! พระองค์ได้ประทานความรักของพระองค์แก่เรา เพื่อที่เราจะได้รับการเรียกว่า “ลูก” ของพระเจ้า! คุณทราบหรือไม่ว่านั่นหมายความว่าอย่างไร? นั่นหมายความว่าเราเป็นลูกของพระองค์ในลักษณะเดียวกันที่พระเยซูทรงเป็นลูกของพระเจ้า

ถ้าคุณยังจำได้ว่า อะไรเป็นเหตุผลที่ชาวยิวต้องการให้พระองค์ตาย พวกเขาได้ยินพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นบุตรของพระเจ้า!” พวกเขากล่าวว่า “เพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้น แต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วย ซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้า” (ยอห์น 5:18)

ส่วนท้ายของ 1 ยอห์น 3:1 ที่เราได้อ่านไปบอกว่า “…เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” โลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเรา และเราในฐานะลูกที่ถูกต้องของพระองค์ โดยมีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันเหมือนพระองค์ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็นเช่นนั้นเมื่อพระองค์ทรงดำเนินในโลกนี้ อย่างไรก็ตาม “เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า” (1 ยอห์น 3:2)

ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้รับการทำให้มีชีวิตและตื่นขึ้นในความเป็นพระบิดาของพระเ จ้าชีวิตนิรันดร์ได้รับการใส่ไว้ในวิญญาณของคุณแล้ว และมีการสามัคคีธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าที่เป็นจริง “และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของเราร้องว่า “อับบา (พ่อ)”” (กาลาเทีย 4:6)
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ สำแดงโดยการส่งพระเยซูมาตายแทนข้าพระองค์เพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์ ตอนนี้ข้าพระองค์สามารถเรียกพระองค์ว่าเป็นพระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ไม่เดินในความกลัว แต่ในความมั่นใจ รู้ว่าความรักของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์นั้นถาวร! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ในนามพระเยซู
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:7-8; 1 ยอห์น 4:16-19