เสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2014

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของคุณอย่างแท้จริง
He’s Your Father For Real

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” (มัทธิว 6:31-32)

    เป็นความสบายใจและเป็นพระพรที่ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของคุณ สิ่งนี้ควรจะให้ความมั่นใจและความกล้าหาญที่เหนือธรรมชาติแก่คุณในการมีชัยชนะทุกวันในชีวิต ลองคิดดูว่า คุณเป็นลูกของผู้สร้างจักรวาลนี้! เดี๋ยวนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้บัพติสมาเข้าสู่พระคริสต์ และถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นพระบิดาของพระเจ้า

ในยอห์น 15:15 ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ได้กล่าวกับสาวกของพระองค์ว่า “เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีกับพวกเขาในเวลานั้น เป็นหนึ่งของความเป็นเพื่อน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์กล่าวกับมารีย์ว่า “…แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 20:17) พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าพี่น้อง แสดงว่าพวกเขาได้กลายเป็นพี่น้องของพระองค์ โดยมีพระบิดาองค์เดียวกัน ความสัมพันธ์ใหม่ได้เกิดขึ้นโดยการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ เดี๋ยวนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว! คุณเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ฮาเลลูยา

สังเกตอีกครั้งถึงคำสอนที่ยอดเยี่ยมของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระองค์ตรัสว่า “ผ่อนคลาย มีสันติสุข และเต็มด้วยความยินดี! ปฏิเสธที่จะกลัวในสิ่งที่ท่านต้องกินหรือดื่ม นุ่งห่ม หรือที่พักอาศัย! เรารู้ถึงทุกสิ่งที่ท่านต้องการ และเราได้เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับท่าน”

2 เปโตร 1:3 ให้เรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราได้ให้ทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับชีวิตและความดีงาม โดยผ่านทางความรู้ถึงพระองค์ที่ทรงเรียกเราสู่พระสิริและความดี จงปฏิเสธความยากจน ความเจ็บป่วย หรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นแง่ลบในชีวิตของคุณ ไม่มีสิ่งใดที่ดีเกินไปสำหรับคุณ คุณถูกอวยพรเกินกว่าจะวัดได้ จงยึดไว้ซึ่งความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ความสำเร็จ และชัยชนะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคุณอย่างถูกต้องในพระคริสต์

ภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะทำให้คุณมีความคิดที่ถูกต้อง และดำเนินชีวิตในตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตพิเศษแห่งชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม ข้าพระองค์จำเริญขึ้น และดำเนินชีวิตในการสำแดงแห่งพระพรอันไม่มีจำกัดของพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เป็นลูกของกษัตริย์ ข้าพระองค์เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์เดินในการครอบครองและอิสรภาพแห่งพระวิญญาณ ชื่นชมกับพระพรจากพระบิดาในสวรรค์ของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:12; กาลาเทีย 4:6


Comments are closed