พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2013

พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่เรา
He’s Our Sanctification

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1 โครินธ์ 1:30)

    ผู้ไถ่คือพระคริสต์ได้สถิตอยู่ภายในเรา! พระองค์ไม่ได้อยู่ภายในเราพยายามที่จะไถ่เรา พระองค์ได้ไถ่เราแล้ว พระองค์ทรงเป็น “ผู้แยก” ของเรา พระองค์แยกเราออกมาและไถ่เราจากทุกสิ่งที่เราทำ พระองค์ได้แยกเราออกมาจากโลกนี้ เพื่อพระองค์ และจากความบาปและความชั่วร้าย เข้าสู่ความชอบธรรม เราเป็นคนพิเศษ ถูกเลือกจากพระเจ้าเข้าสู่พระสิริของพระองค์ และสร้างขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของพระองค์ สดุดี 4:3 กล่าวว่า “จงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์ พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์”

สิ่งที่สวยงามอีกสิ่งหนึ่งก็คือ พระคริสต์ผู้ไถ่นั้นสถิตภายในคุณ คุณได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ “เพื่อว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุฉะนั้น พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกัน” (ฮีบรู 2:11) ดังนั้นพระองค์จึงได้ทำให้คุณเป็นผู้ไถ่ หมายความว่าคุณสามารถไถ่ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ เงินของคุณ อาหาร…และสิ่งใดก็ตาม โดยการพูดพระคำที่ทำให้ได้รับการชำระ

ใน 1 ทิโมธี 4:4-5 เปาโลกล่าวว่า “ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้ว โดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน” ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 15:3 “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” เราเป็นผู้ที่สำแดงความดีเลิศ และถ้อยคำแห่งการชำระของพระองค์ในวันนี้ เมื่อคุณประกาศหรือสอนพระคำ ผู้คนจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ พระคุณ ความรัก และความดีของพระเจ้าจะถูกประกาศออกไปแก่ผู้ที่ได้ฟัง

ให้สิ่งนี้เป็นการใคร่ครวญของคุณ ไม่นานนัก ผู้คนรอบข้างคุณจะรู้ว่าคุณแตกต่าง และเป็นพยานว่าคุณเป็นตัวแทนที่แท้จริงของกษัตริย์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าพิเศษ ถูกแยกออกโดยพระเจ้าเพื่อถูกใช้โดยพระองค์ และข้าพเจ้านำพระสิริแด่พระองค์ทุกวัน! ชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพยานถึงพระคุณ ความรัก ฤทธิ์เดช ความยิ่งใหญ่ และความชอบธรรมของพระองค์! ข้าพเจ้าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระเจ้า! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 17:17; 2 เธสะโลนิกา 2:13


Comments are closed