อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2016

พระองค์ทรงเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก

He’s The First-born Among Many Brethren

“เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก ”(โรม 8:29)

    ในฐานะคริสเตียน เราไม่ได้เป็นคนธรรมดา เราเป็นเหมือนพระคริสต์ ได้รับการยกย่อง เต็มด้วยฤทธิ์เดช การครอบครองและสิทธิอำนาจ เราไม่ใช่ขอทาน ทาส หรือคนอนาถา เราเป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า คริสเตียนบางคนทำหรือพูดเหมือนขอทานเมื่อพวกเขาอธิษฐาน พวกเขาจะพูดว่า “พระบิดา เราไม่มีค่าอะไรในสายตาของพระองค์…” เราจะไม่มีค่าอะไรต่อผู้ที่นำเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้อย่างไร?

อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง ข้อพระคำบอกว่าเราถูกกำหนดไว้ล่างหน้าในการให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระเจ้า นั่นคือพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก ไม่ใช่ท่ามกลางทาสเป็นอันมาก เราเป็นพี่น้องชายหญิงของพระองค์ ให้ความเข้าใจอันนี้เปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับพระเจ้า และความเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวของคุณเอง แทนที่จะอธิษฐานว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ อวยพระพร ทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เพื่อข้าพระองค์” ให้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับการอวยพรในทุกสิ่ง และด้วยทุกสิ่ง เพราะว่าข้าพระองค์เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์”

ในความลึก ความยิ่งใหญ่ และความสูงแห่งความรักของพระองค์ ที่ได้นำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งอันยอดเยี่ยมร่วมกับพระองค์! ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับส่วนในชีวิตของพระองค์ เป็นผู้รับเกียรติของพระองค์ ผู้แบ่งปันพระคุณของพระองค์ และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์! แผนการของพระองค์สำหรับเราตั้งแต่ก่อนการวางรากของแผ่นดินโลกได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์ พระคำบอกว่าตอนนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:2) ไม่ใช่ในอนาคต ไม่ใช่ตอนที่เราไปสวรรค์ แต่เป็นตอนนี้! ฮาเลลูยา

หลังจากการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ พระคำไม่ได้พูดถึงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา แต่พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นผู้แรกที่ฟื้นจากความตาย (วิวรณ์ 1:5) นั่นคือเป็นคนแรกที่บังเกิดใหม่ เมื่อเราบังเกิดใหม่ เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซู พระองค์ทรงเป็นบุตรหัวปีของชนชาติพิเศษ และเราไม่ได้เป็นรองจากพระองค์ เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) พระคำกล่าวว่า “เพื่อว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุฉะนั้น พระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกัน” (ฮีบรู 2:11)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษและเกียรติที่ได้รู้ว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์เป็นการส่วนตัว ต่อหน้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มีพระเมตตาและพบพระคุณในเวลาที่ต้องการ ก่อนที่ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ทรงตอบ และในขณะที่ข้าพระองค์กำลังพูดอยู่นั้นพระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถูกเตรียมโดยความรักของพระองค์ให้เดินในความยินดี ชัยชนะ และความรุ่งเรืองตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:19-21; เอเฟซัส 3:11-12


Comments are closed