พุธ ที่ 4 มีนาคม 2015

พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของคุณ…ประกาศออกไป!
He’s Your Refuge… Declare It!

“ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” (สดุดี 91:2)

    บ่อยครั้งเราคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เหมือนเวลาที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เราถือว่าเป็นคน “ดี” และเรากล่าวว่า “ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคนนั้น แล้วฉันล่ะ? คนนั้นดีกว่าฉันอีก!” คุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครดีกว่าใคร แต่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้า ความเชื่อของเราในพระคำของพระองค์ เกี่ยวกับถ้อยคำของเรา

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นแสดงให้เห็นถึงถ้อยคำแห่งการเจิมของดาวิดผู้เขียนสดุดี เขากล่าวว่า “ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ” นี่คือถ้อยคำของดาวิด ซึ่งจะต้องเป็นถ้อยคำของคุณเช่นกัน ประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นป้อมปราการของคุณ พระเจ้าของคุณผู้ที่คุณพึ่งพา และผู้ที่คุณไว้วางใจ! ให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคำที่คุณประกาศออกไปและใคร่ครวญ ทำให้เป็นของคุณ!

ถ้าถ้อยคำของคุณผิด สิ่งต่างๆก็จะผิดไปด้วย ถ้อยคำของเราปกครองตัวเรา พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำพูดของเจ้า” (สุภาษิต 6:2) สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่าคุณติดบ่วงโดยศัตรูของคุณ หรือโดยความชั่วร้ายภายนอก พระองค์ตรัสว่าคุณติดบ่วงเพราะคำจากปากของคุณ

รักษาถ้อยคำแห่งความเชื่อในปากของคุณเสมอ ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” ประกาศอยู่เสมอถึงสิ่งที่พระคำกล่าวไว้เกี่ยวกับคุณ พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของคุณ ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและปฏิเสธที่จะกลัว! ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญสิ่งใด หรือใครจะวางแผนต่อสู้คุณ รู้ไว้ว่าคุณได้รับการปกป้องจากพระเจ้า! ผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:4)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตของข้าพเจ้า! แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินผ่านหุบเขาแห่งเงามัจจุราช ข้าพเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพเจ้า พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพเจ้าไว้แล้วกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “อย่ากลัว เราจะช่วยเจ้า” ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้มแข็งในพระองค์ และในฤทธิ์เดชของพระองค์!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 62:8; สดุดี 94:22


Comments are closed