พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2017
พระองค์ทรงเป็นทั้งสิ้นที่คุณต้องการ
He’s All You Need
“เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด” (ยอห์น 3:34)

     จากถ้อยคำของพระเยซูในกิจการ 1:8 เราได้ค้นพบถึงแหล่งพลังของฤทธิ์เดชที่แท้จริง และวิธีที่เราจะได้รับฤทธิ์เดชนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเรา คือโดยการรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นแหล่งของฤทธิ์เดชทั้งหมด ดังนั้นถ้าพระองค์ทรงอยู่ภายในคุณ คุณไม่ต้องขอให้พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชหรือการเจิมที่มากขึ้นให้แก่คุณ พระวิญญาณไม่ได้มาเพียงส่วนหนึ่งของพระองค์เท่านั้น ตรงข้ามกับสิ่งที่หลายคนเขาใจ

ในพระคัมภีร์เดิม พระองค์มาเหนือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เช่น โมเสส แซมสัน ซามูเอล ดาวิด อิสยาห์ ฯลฯ รวมถึงปุโรหิต ผู้วินิจฉัย และกษัตริย์ในสมัยนั้น แต่พระคำได้กล่าวถึงพระเยซูว่า “เพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระดำรัสของพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด” (ยอห์น 3:34) พระเยซูทรงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในพระองค์อย่างไม่จำกัด

ในยอห์น 20:21 พระเยซูก็ได้ตรัสไว้ว่า “…พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” นี่หมายความว่าแบบเดียวกับที่พระเยซูได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มขนาด คุณก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาดด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่ถูกส่งออกไปเหมือนอย่างที่พระบิดาได้ส่งพระองค์ไป ดังนั้นถ้าพระเยซูต้องมีพระวิญญาณอย่างเต็มขนาดเพื่อทำงานของพระเจ้า ทำไมเราจะถูกส่องออกไปโดยไม่ได้รับพระวิญญาณอย่างเต็มขนาดล่ะ?

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงมาเหนือคุณเหมือนอย่างที่พระองค์มาเหนือคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม พระองค์เขามาภายในคุณ และสถิตอยู่ภายในคุณ พระองค์ดำเนินอยู่ภายในคุณอย่างเต็มขนาดในพระสิริ ความยิ่งใหญ่ สติปัญญา และพระกำลังของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการในการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเพื่อพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขามาสถิตอยู่ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับโอกาสของการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และประกาศว่าข้าพระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ สำแดงพระสิริ สติปัญญา และความยอดเยี่ยมของพระเจ้า ข้าพระองค์ได้ร่วมกับพระเจ้า และไม่สามารถแยกได้จากพระองค์ เกิดผลแห่งความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:17; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed