เสาร์ ที่ 20 กันยายน 2014

พระองค์ทรงเป็นความรอด การรักษา และกำลังของคุณ!
He’s Your Salvation, Healing…And Strength!

“พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร” (สดุดี 27:1)

    คริสเตียนส่วนใหญ่รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การที่รู้จักพระองค์ในฐานะความรอดของคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิง และทำให้การเดินกับพระองค์ของคุณขึ้นไปสู่ในอีกระดับหนึ่ง สังเกตสิ่งที่ดาวิดกล่าวในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า” ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณกำลังหวังให้พระองค์ “ปลดปล่อย” คุณจากบางสิ่ง บางทีอาจเป็นศัตรูของคุณ แต่ในฐานะความรอดของคุณ คุณได้ก้าวไปสู่พื้นที่ซึ่งพระองค์ได้ช่วยคุณจากอันตรายหรือความยากลำบาก คุณหมดสิ้นความกลัวของคุณ เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์

สดุดี 27:2 แสดงให้เห็นต่อไปถึงผลลัพธ์ของพระเยซูที่เป็นความรอดของคุณ พระคำกล่าวว่า “เมื่อคนทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้า เพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขาจะสะดุดและล้มลง” คริสเตียนไม่ใช่ผู้ที่ต้องการการปลดปล่อยจากสิ่งใดเลย คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความยากลำบากของคุณ เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งนั้นจะสะดุดและล้มลง เพราะว่าพระเจ้าคือความรอดของคุณ พระองค์ทรงเป็นศิลาที่มั่นคง เป็นป้อมปราการปกป้องของคุณ ฮาเลลูยา! นี่คือความแตกต่างจากการที่คุณขอให้พระองค์ปกป้องคุณ

นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ชนชาติอิสราเอลมองเห็นและรู้ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์เช่นนั้น แต่พวกเขาทำไม่ได้ ผลก็คือพระองค์ได้นำการเปิดเผยสำแดงมาให้พวกเขาทีละน้อยเป็นส่วนๆไป ยกตัวอย่างเช่น ในอพยพ 15:26 พระองค์ตรัสว่า “เราคือพระเยโฮวาห์เป็นผู้รักษาเจ้าให้หาย” การเปิดเผยที่งดงาม! หมายความว่าคุณสามารถรับการรักษาได้ทุกเวลา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักษา อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสิ่งสำหรับผู้ที่เป็นทารกในพระคริสต์ ค้นพบพระองค์ ไม่ใช่ในฐานะผู้รักษา แต่ในฐานะการรักษาของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องการการรักษาอีกต่อไป เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสุขภาพของคุณ เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของคุณ ความรักของคุณ ความสามารถของคุณ และกำลังของคุณ

เมื่อคุณมีพระองค์ คุณมีทุกสิ่ง เมื่อโธมัส หนึ่งในสาวกกล่าวกับพระองค์ว่า “โปรดสำแดงทางแก่เรา” พระเยซูตอบว่า “เราเป็นทางนั้น…” (ยอห์น 14:6) พระเยซูคริสต์ไม่สำแดงทางให้กับคุณ พระองค์ทรงเป็นทางนั้น เมื่อคุณพบพระองค์ การค้นหาของคุณก็จบลง เพราะว่าพระองค์คือความสมบูรณ์ของความเป็นพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเติมข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยความรู้ของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นความรอด กำลัง การรักษา และสติปัญญาของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์ค้นพบตัวตนของข้าพระองค์ในพระคริสต์ และมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งพระสิริในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:10; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed