อังคารที่ 18 ธันวาคม 2018

พระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ
He’s Your Strength

“…พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า? ” (สดุดี 27:1)

     ในสดุดีตอนเริ่มต้น ดาวิดไม่ได้กำลังขอกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เขาป่าวประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตข้าพเจ้า…” นี่ควรเป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณเสมอ พระคริสต์ทรงเป็นกำลังของชีวิตคุณ ถ้าพระองค์เป็นกำลังชีวิตของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องร้องขอกำลังจากพระองค์ เพราะถ้าคุณมีพระองค์ คุณมีกำลัง พระองค์ไม่เพียงแค่มีกำลัง พระองค์เป็นกำลัง ฮาเลลูยา!

ไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอในชีวิตของคุณ ด้วยความเข้าใจนี้อัครทูตเปาโลได้กล่าวอ้างเป็นพิเศษใน 2 โครินธ์ 12:10 เขากล่าวว่า “…เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น” เขารู้ว่ากำลังของเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเขา ไม่น่าแปลกใจที่เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13 NKJV)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งกำลังทั้งหมดและพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นอย่าสารภาพความอ่อนแอ โรม 8:26 กล่าวว่า “…พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย…” กล่าวอีกนัยหนึ่งว่ากำลังของพระองค์มีพร้อมอยู่สำหรับคุณและเข้าควบคุมเมื่อคุณคิดว่าคุณอ่อนแอที่สุด

อย่าอธิษฐานว่า “โอ้พระเจ้า เสริมกำลังให้ข้าพระองค์ด้วย” อย่าอธิษฐานอย่างไม่เหมาะสม บางคนอาจถามว่า “เป็นความผิดพลาดอะไรในการอธิษฐานขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสริมกำลังแก่เราหรือ? เปาโลไม่ได้อธิษฐานให้คริสเตียนในเมืองเอเฟซัสได้รับการเสริมกำลังด้วยพลังในมนุษย์ภายในของพวกเขาโดยพระวิญญาณหรือ?

ใน เอเฟซัส 3:14-16 คุณจะสังเกตเห็นว่าเปาโลไม่ได้อธิษฐานเพื่อตัวเอง เขามีความเข้าใจที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เขากำลังอธิษฐานขอให้พันธกิจของพระวิญญาณถูกทำให้สำเร็จในชีวิตของพี่น้องในเมืองเอเฟซัส เขาไม่ได้อธิษฐานในฐานะคนที่อ่อนแอและขอว่า “โอ้ พระเจ้า โปรดเสริมกำลังให้แก่ข้าพระองค์ด้วย” ไม่! พระคำได้กล่าวไว้แล้วว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตข้าพเจ้า”

ดังนั้นคุณจะต้องป่าวประกาศด้วยการตระหนักอย่างสม่ำเมอว่า “พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังแห่งชีวิตข้าพเจ้า” และเมื่อคุณพูดอย่างนั้น คุณก็ได้รับการเสริมกำลังขึ้น

ก็เหมือนกับการอธิษฐานว่า “โอ้ พระเจ้า โปรดให้ฤทธิ์อำนาจแก่ข้าพระองค์มากขึ้น” พระองค์ตรัสไว้แล้วใน กิจการ 1: 8 ว่า “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือ…” เหตุฉะนั้นเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขอฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้ามากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในตัวคุณ! ดังนั้นเช่นเดียวกับดาวิด จงป่าวประกาศว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์…ศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า เป็นศิลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าลี้ภัย ทรงเป็นโล่ เป็นพลังแห่งความรอด เป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้า” (สดุดี 18:1-2)

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์ คำสรรเสริญเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์ เพราะในพระองค์ข้าพระองค์ไว้วางใจ พระองค์ทรงเป็นพระสิริของข้าพระองค์ โล่ของข้าพระองค์ และการป้องกันของฉัน! กำลังของข้าพระองค์ได้รับการรื้อฟื้นในพระองค์อยู่เสมอ พระองค์ได้ทรงตั้งข้าพระองค์ไว้บนที่สูง พระสิริและเกียรติอยู่ต่อหน้าพระองค์ กำลังและความยินดีอยู่ในที่ประทับของพระองค์! ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์ในพระองค์ตลอดไป ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 23:4; สดุดี 27:1-3; 2 โครินธ์ 3:5-6


Comments are closed