เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2015

พระองค์ทรงอยู่ไม่ไกล!
He’s Not Far Away!

“ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10)

    เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ ทรงดำเนินในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา และตระหนักอยู่เสมอถึงการสถิตอยู่ของพระบิดา เมื่อพระองค์ตรัสในข้อพระคำตอนต้นว่า “…พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา…” พระองค์กำลังหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงอิทธิพลหรือลมที่ลึกลับ เหมือนอย่างที่บางคนคิด พระองค์คือพระบิดาที่สถิตภายในคุณ! พระองค์ทรงอยู่ไม่ไกล

จงตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง คุณอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงสถิตภายในคุณ! คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ 1 โครินธ์ 6:17 กล่าวถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคุณกับพระบิดาที่แยกออกจากกันไม่ได้ “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการสามัคคีธรรมที่ยอดเยี่ยมกับพระองค์ และเดินในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามหาพระองค์ “ร้องเรียกหา” เหมือนว่าพระองค์อยู่ไกลออกไปและอาจไม่ได้ยินคุณ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” คุณเข้ามาสู่พระคริสต์โดยการบังเกิดใหม่ ดังนั้นคุณอยู่พระองค์แล้ว ในโคโลสี 1:27 เราได้อ่านว่าพระคริสต์อยู่ในคุณ คือความหวังแห่งศักดิ์ศรี ดังนั้น เหมือนกับพระเยซู เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา” (ยอห์น 14:11) คุณก็อยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในคุณ! ฮาเลลูยา!

นั่นหมายความว่าไม่มีความกลัวอีกต่อไป ไม่มีความกังวล ความมืด ความสับสน หรือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตอีกต่อไป! ผู้ที่รู้ทุกสิ่งและมีฤทธิ์เดชทุกอย่าง สถิตภายในคุณ! ไม่น่าแปลกที่พระองค์ตรัสไว้ใน 1 ยอห์น 4:4 ว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ ดำเนินอยู่ภายใน และผ่านทางข้าพระองค์! การสถิตอยู่ของพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์สามารถปกครองเหนือชีวิต ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริแห่งการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16-18; กาลาเทีย 4:6


Comments are closed