ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2014

พระองค์ทรงห่วงใย!
He Cares!

“จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 5:7)

    สังเกตพระคัมภีร์ตอนต้นของเรา พระเยซูได้เชิญให้เราละความกระวนกระวายของเราไว้กับพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงละความกระวนกระวายทั้งหมดของท่านไว้ที่เรา!” คุณไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งใดในชีวิต ฝากความกระวนกระวายทั้งสิ้นของคุณไว้ที่พระองค์ คุณและพระองค์ไม่สามารถ “ห่วงใย” ในเรื่องเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณมีความกลัวและความกังวล พระองค์ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ เพราะว่าความกังวลของคุณจะหยุดฤทธิ์เดชของพระองค์ที่จะไหลมาหาคุณ

จงปฏิเสธที่จะกระวนกระวาย! ประกาศพระคำและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกระวนกระวายในทุกสิ่ง แต่ในทุกสิ่งนั้นโดยการอธิษฐาน การวิงวอน และการขอบพระคุณ ข้าพเจ้าได้ทูลเรื่องราวเหล่านั้นต่อพระเจ้า ดังนั้น สันติสุขที่เกินความเข้าใจของพระองค์จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจและความคิดของข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์”

บางทีคุณอาจเป็นพ่อแม่ คุณมีลูกชายหรือลูกสาวที่อยู่อีกที่หนึ่ง และคุณคิดว่าลูกของคุณอาจกำลังตกอยู่ในอันตราย แทนที่จะร้องด้วยความกลัวว่า “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น…” ให้กล่าวว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์ทรงห่วงใย! พระองค์ทรงเป็นผู้ดูแล ดังนั้นลูกของข้าพระองค์จึงได้รับการปกป้องรักษา”

ประกาศว่าพระเจ้าทรงห่วงใย! ตระหนักว่าพระองค์ทรงห่วงใย พระเยซูคริสต์ทรงตระหนักถึงพระบิดา พระองค์ทรงพูดถึงพระบิดาตลอดเวลา ข้าพเจ้ามีความตระหนักนั้น! พระองค์กล่าวว่า “เราจะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นลูกกำพร้า” และพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาดูแลเรา เพราะพระองค์ทรงห่วงใย เราไม่ได้เป็นลูกกำพร้า มีบางคนที่ดูแลคุณอยู่ พระองค์คือพระบิดาในสวรรค์ของคุณ พระองค์ทรงห่วงใยทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณ พระองค์ทรงห่วงใยในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบูรณ์แบบ และคุณเป็นคนสำคัญของพระองค์ พระองค์ทรงทราบชื่อของคุณ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม เข้าไปในห้องชั้นในของคุณ ปิดกั้นโลกออกไป ความเจ็บปวดออกไป ความยากลำบากออกไป และยกมือของคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และทรงเป็นจอมเจ้านาย และพระองค์ทรงห่วงใยข้าพเจ้า” คุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว พระองค์ผู้สถิตภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าวางภาระทั้งหมดของข้าพเจ้าไว้ที่พระองค์ เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและห่วงใยข้าพเจ้าอย่างมาก ไม่ว่าความท้าทายอะไรจะเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะท้อถอย เพราะว่าข้าพเจ้าวางใจในฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ พระองค์ที่สถิตภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:: โรม 8:37; เศฟันยาห์ 3:17; สดุดี 55:22


Comments are closed