จันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2017
พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ภายในเรา
He Forms Himself In Us

“จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา” (สุภาษิต 16:3)

     พระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ ดังนั้นทางเดียวที่จะได้รับพระองค์ในชีวิตของคุณคือการได้รับพระคำของพระเจ้า เมื่อพระคุณเข้ามาในใจของคุณ พระคำนั้นจะให้ความเชื่อและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้กลายเป็นพระลักษณะที่สำแดงออกของพระองค์ พระเจ้าจะสำแดงพระองค์ภายในคุณผ่านทางพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์คือความคิดของพระองค์ที่ส่งต่อมาในวิญญาณของคุณ นั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณได้อธิบายผ่านทางเปาโลในเอเฟซัส 4:23 โดยบอกเราให้เปลี่ยนแปลงในความคิดและจิตใจของเรา

โรม 12:2 กล่าวว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” การเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดของคุณกับความคิดของพระองค์ คุณจะแทนที่ความคิดของคุณด้วยความคิดของพระองค์ และมองเห็นจากมุมมองของพระองค์ ในการเป็นคริสเตียนนั้น เราถูกเรียกให้สำแดงพระองค์ ความคิด ความเห็น น้ำพระทัยและความชอบธรรมของพระองค์

1 เปโตร 2:21 กล่าวว่า “เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” พระบิดาทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์ เราบังเกิดมาด้วยชีวิตเดียวกัน ถูกสร้างขึ้นตาม
พระฉายของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นการสำแดงของพระบิดา สำแดงพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในร่างกายของชายชาวยิวจากนาซาเร็ธ ถ้าคุณสำแดงความคิด น้ำพระทัย ความคิดเห็น และความชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้าก็จะทรงสำแดงภายในคุณ

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ พระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการมีชีวิตของพระองค์ภายในคุณเท่านั้น พระองค์ทรงต้องการให้คุณสำแดงชีวิตนั้นด้วย พระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการให้มีความเป็นไปได้ แต่พระองค์ต้องการให้มีการเดิน พูด การอวยพรชีวิตคนอื่น และการสำแดงพระสิริของพระองค์เป็นความจริงผ่านทางคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าบังเกิดใหม่ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ข้าพเจ้าเดิน พูด คิด และปฏิบัติเหมือนอย่างพระองค์ ข้าพเจ้ามีความคิดของพระคริสต์ และข้าพเจ้าสำแดงสติปัญญาของพระองค์และพระสิริของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้าคิดความคิดที่สูง ความคิดที่เป็นความจริง มีเกียรติ ยุติธรรม บริสุทธิ์ และน่ารัก สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; 1 โครินธ์ 2:16


Comments are closed