เสาร์ ที่ 25 มกราคม 2014

พระองค์ทรงสร้างลิขิตชีวิตใหม่
He Creates New Destinies

“ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติ ต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมา และทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ให้มีขึ้น” (โรม 4:17)

    พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าเมื่อหลายปีมาแล้ว ซึ่งสำหรับข้าพเจ้านั้นคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์จะเคยสอนข้าพเจ้า พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นผู้สร้างลิขิตชีวิตใหม่” และเมื่อข้าพเจ้าคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอก ในทันใดนั้น พระองค์ก็ได้อธิบายให้ข้าพเจ้าทราบ พระองค์ตรัสว่า “เราสร้างลิขิตชีวิตสำหรับมนุษย์ แต่เราไม่ได้ถูกจำกัดโดยลิขิตชีวิตนั้น ถึงแม้ว่าเราได้สร้างลิขิตชีวิตให้กับผู้หนึ่ง เราก็ได้สำรองสิทธิและความสามารถเพื่อสร้างลิขิตชีวิตใหม่อีกอย่างหนึ่งให้กับคนๆเดียวกันนั้นได้” นี่คือสิ่งที่พิเศษ เกินจินตนาการ!

นี่หมายความว่าไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้! พระบิดาในสวรรค์ของคุณมีความสามารถ สิทธิอำนาจ และสิทธิในการเปลี่ยนลิขิตในชีวิตของคุณ พระองค์สามารถสร้างลิขิตชีวิตใหม่ และอนาคตสำหรับคุณได้ในทันที พระองค์อาจมีเป้าหมายและอนาคตสำหรับคุณที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม อย่างไรก็ดี ในสิทธิอำนาจและพระคุณของพระองค์ พระองค์สามารถเลือกที่จะประทานลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าให้แก่คุณได้ มีความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงเส้นทางให้กับคนๆ หนึ่ง และการให้ลิขิตชีวิตใหม่ทั้งหมดแก่คนๆนั้น

นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องอิจฉาใคร หรือแข่งขันกับใคร ไม่มีใครสามารถแย่งชิงที่ของคุณได้ ถ้าคุณไว้วางใจในผู้ที่สร้างลิขิตชีวิตใหม่ คุณก็จะไม่กังวลในความจริงที่ว่ามีใครบางคนพยายาม “แทนที่คุณ” พระเจ้าสามารถสร้างที่ใหม่ให้สำหรับคุณเท่านั้น ไม่มีความเสียเปรียบสำหรับคุณในฐานะบุตรของพระเจ้า โรม 8:28 กล่าวว่า “…พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

มีความมั่นใจ รู้ว่าพระบิดาของคุณในสวรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบตัวคุณเพื่อประโยชน์ของคุณได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่คนตาย (โรม 4:17) ถ้าบางทีคุณได้ทำผิดพลาด และถูกกล่าวโทษสำหรับสิ่งที่ผิดพลาดไปนั้น ไว้วางใจในพระองค์ผู้สร้างลิขิตชีวิตใหม่! พระองค์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และประทานจุดเริ่มต้นใหม่แก่คุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันไม่จำกัดที่ข้าพระองค์ชื่นชมในพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสถานที่แห่งการพักผ่อนและความเงียบสงบ โดยรู้ว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาในชีวิตนี้ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดี เพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของข้าพระองค์ เพื่อสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 32:17


Comments are closed