จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง
HE KNOWS ALL THINGS

แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว(ยอห์น 14:26)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณแห่งความรู้ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของความรู้ทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสว่า “…พระองค์จะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว” ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแต่สอนคุณเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เรารู้แล้ว สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนเราแล้ว นั่นหมายความว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะสูญเสียข้อมูลที่คุณได้รับการสอนมาแล้ว

มีหลายครั้งที่คุณพยายามระลึกถึงบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นบางอย่างที่คุณเก็บไว้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณจำไม่ได้ว่าคุณเก็บมันไว้ที่ไหน พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้คุณระลึกถึงได้ ถ้าคุณพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น อย่าพูดไว้ “ฉันลืมไปว่าฉันเก็บไว้ที่ไหน” หรือ “ฉันไม่สามารถจำได้ว่าฉันเก็บไว้ที่ไหน” ตั้งใจฝึกฝนตัวเองไม่ให้พูดว่า “ฉันลืม” แต่ให้พูดว่า “ฉันจำได้!”

เมื่อคุณพยายามระลึกถึงความคิด, สิ่งที่คิด, ข้อมูล หรืออะไรก็ตาม พูดว่า “ฉันจำได้” เพราะว่าคุณกำลังตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณระลึกได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์เพื่อช่วยคุณให้เก็บรักษาความรู้และข้อมูลไว้ในวิญญาณของคุณ และนำข้อมูลนั้นกลับมาให้คุณระลึกได้เมื่อมีความจำเป็น ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่สามารถเดินในความมืดหรือสับสนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต

ไม่มีหัวข้อหรือเรื่องใดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้ พระองค์รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าและรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับธรรมชาติ พระองค์รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับอินโฟเทค, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ธุรกิจ, หุ้น, การบิน, แฟชั่น, การทำอาหาร, อินเทอร์เน็ตและสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถจินตนาการได้ พระองค์สามารถสอนคุณได้ดีกว่าศาสตราจารย์ของโลกจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดรวมกัน

จงระลึกว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งในโลก พระองค์สามารถประทานส่วนหนึ่งของความรู้ซึ่งคุณจำเป็นเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกของคุณให้ดีขึ้น พระองค์ยินดีมากที่จะแบ่งปันทุกสิ่งที่พระองค์ทรงรู้กับคุณ ถ้าคุณจะอนุญาตพระองค์ จงรับรู้และฉวยโอกาสของพันธกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ในแง่นี้ และคุณจะเป็นแหล่งน้ำของความรู้ และบ่อน้ำพุของการแก้ไขโลกซึ่งมืดมิด, ขัดสน และโง่เขลา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีคุณครูที่ดีที่สุดอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงสอนฉันทุกสิ่งและทำให้ฉันสามารถทำงานในความรู้ที่บริบูรณ์และแน่นอนของพระเจ้า, ชีวิต, ธรรมชาติ และทุกสิ่ง ฉันเป็นแหล่งน้ำของความรู้ และบ่อน้ำพุของการแก้ไขโลกซึ่งมืดมิด, ขัดสน และโง่เขลา ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม 1 โครินธ์ 2:11-14; 2 ทิโมธี 1:6-7


Comments are closed