วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
พระองค์ทรงรู้ความปรารถนาของคุณ
He Knows Your Desire
“เพราะเหตุนี้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า พวกท่านปรารถนาสิ่งใด เมื่ออธิษฐาน จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น” (มาระโก 11:24)

     เนื่องจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการอธิษฐาน เมื่อคริสเตียนบางคนอ่านข้อพระคัมภีร์ข้างบน สิ่งที่อยู่ในความคิดของพวกเขาคือการร้องขอต่อพระเจ้า แต่ข้อพระคัมภีร์นี้จำเป็นต้องได้รับความเข้าใจที่ดี พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “พวกท่านขอสิ่งใด เมื่ออธิษฐาน…” แต่พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านปรารถนาสิ่งใด เมื่ออธิษฐาน จงเชื่อว่าได้รับ แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น…” พระองค์ไม่ได้บอกว่าคุณควรขอ!

สิ่งนี้หมายความว่าเมื่อคุณกำลังอธิษฐาน ไม่ว่าจะอยู่ในการสรรเสริญหรือการนมัสการและคุณมีความปรารถนา เพียงแค่เชื่อว่าความปรารถนาของคุณได้รับการตอบสนองแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขอจากพระองค์! พระคัมภีร์กล่าวว่า “…เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์” (มัทธิว 6:8) พระองค์รู้ว่าคุณปรารถนาอะไร พระองค์รู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณ

ดังนั้นเวลาที่คุณอธิษฐานไม่ได้เป็นช่วงเวลาของการขอพระองค์ในสิ่งที่คุณปรารถนา แต่คุณสามารถได้รับอะไรก็ได้ในช่วงระหว่างการอธิษฐาน โดยพื้นฐานแล้วการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรม นั่นคือการสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณ ขณะที่คุณสามัคคีธรรมกับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงทราบอย่างแน่ชัดว่าอะไรอยู่ในความคิดของคุณ คุณพูดว่า “ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะสิ่งเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้ว!” คุณอาจไม่ได้เอ่ยถึงสิ่งเหล่านั้น แต่พระบิดาของคุณซึ่งเห็นหัวใจจะให้ตามความปรารถนาของคุณ

เมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ ในการสามัคคีธรรม การสรรเสริญ และการนมัสการพระเจ้า จงรับสิ่งที่คุณปรารถนาจากพระองค์ จงเจาะจงและป่าวประกาศว่าสิ่งเหล่านั้นได้ถูกประทานให้แก่คุณแล้ว นี่คือหลักการในแผ่นดินของพระเจ้า จงฝึกฝนสิ่งนี้ และคุณจะประหลาดใจในผลที่เกิดขึ้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ชอบธรรม พระองค์ยิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญอย่างยิ่ง ความรักของพระองค์ไปถึงฟ้าสวรรค์และความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่อาจหยั่งรู้ได้ และความล้ำลึกของพระปัญญาของพระองค์ไม่มีผู้ใดหยั่งรู้ได้ ขอบพระคุณสำหรับการประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าให้แก่ข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:27; สุภาษิต 15:11


Comments are closed