พฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 201410

พระองค์ทรงรับทั้งหมดไป
He Took Them All Away

“พอค่ำลง เขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอันมากมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัส และบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้น พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” (มัทธิว 8:16-17)

    ในอิสยาห์ 53:4 อิสยาห์โดยการสำแดงได้ทำนายถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ การทนทุกข์ของพระองค์บนไม้กางเขน และได้ให้ภาพของการถูกตรึงของพระองค์แก่เรา “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ” (อิสยาห์ 53:3-4) นี่คือสิ่งที่มัทธิวได้กล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเยซูได้รับเอาความเจ็บไข้ของเรา และหอบโรคของเราไป

ภาษาฮีบรูที่แปลว่า “แบก” ในอิสยาห์ 53:4 คือคำว่า “nasah” ซึ่งมีความหมายว่า “รับหรือนำออกไป” ในขณะที่คำว่า “แบก” ในมัทธิว 8:17 แปลมากจากภาษากรีกที่ว่า “bastazo” ซึ่งมีความหมายว่า “นำออกไป” ทั้งสองคำให้ความหมายถึงการรับเอาภาระของคนอื่นมาเป็นของตนเอง และนำมันออกไป ซึ่งก็คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำกับโรคภัยไข้เจ็บของเรา

มีบางคนที่กล่าวว่า “เมื่อคุณเจ็บป่วย พระเยซูมาหาคุณและร่วมรับความเจ็บป่วยกับคุณ” ไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้น! พระองค์นำมันออกไป เพื่อคุณจะไม่ต้องมีความเจ็บป่วยอีกต่อไป ทำไมหลายคนยังเจ็บป่วยอยู่? ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อพวกเขา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตนิรันดร์ (ภาษากรีก: Zoe) ชีวิตนี้เต็มด้วยพระสิริ

ไม่แตกต่างอะไรถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกอาการของโรคในร่างกายของคุณ ยืนอยู่บนความเชื่อและประกาศว่า “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะป่วย!” ประกาศอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้าเดินในสุขภาพที่ดีในนามพระเยซู!”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะแบกความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของข้าพเจ้า เพราะว่าพระเยซูได้รับเอาความเจ็บไข้ และหอบเอาความโศกเศร้าของข้าพเจ้าไป พระองค์ถูกตรึงเพราะการละเมิดของข้าพเจ้า และรับเอาการลงโทษไว้ที่พระองค์เพื่อนำพาสันติสุขมาให้แก่ข้าพเจ้า และโดยบาดแผลของพระองค์ ข้าพเจ้าได้รับการรักษาให้หาย ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:24; อิสยาห์ 53:3-4


Comments are closed