อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013

พระองค์ทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็น
He Loves You Just The Way You Are

“จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างคุณให้เป็นผู้ที่ล้มเหลวแต่ให้เป็นคนต้นในทุกสิ่ง พระองค์ต้องการให้คุณเดินในอิสรภาพและความมั่นใจอย่างเต็มบริบูรณ์ในความรักของพระองค์ โดยรู้ว่าคุณอยู่เหนือการลงโทษเนื่องด้วยความรักนิรันดร์ที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์สำหรับคุณ (โรม 8:11) พระองค์ทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็น
คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้รับความรักของพระเจ้า เพราะว่าคุณไม่มีทางที่จะได้รับโดยการกระทำของคุณแต่โดยพระคุณ มันเป็นของขวัญจากพระเจ้า สิ่งที่คุณต้องทำก็คือรับความรักของพระองค์ที่มายังคุณ และคุณจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป พระเจ้าทรงสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่เรา ในขณะที่เรายังเป็นคนบาป คุณอาจกำลังอ่านข้อความนี้ในวันนี้และสงสัยว่า “พระเจ้าจะทรงสามารถรักคนอย่างฉันได้หรือ?” ได้แน่นอน ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเคยเป็นอย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็น คุณสามารถฉวยโอกาสแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ในวันนี้
การตระหนักในความรักของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณให้ดีขึ้นและเป็นแรงผลักดันคุณที่จะรักผู้อื่น ความรักของพระองค์จะให้ความสามารถกับคุณในการมีชีวิตในอิสรภาพแห่งพระคำของพระองค์และชื่นชมในชีวิตอันเต็มล้นของพระองค์ ความรักของพระเจ้าจะนำคุณผ่านสถานการณ์ต่างๆในชีวิต พระเยซูตรัสว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องอธิษฐานต่อพระบิดาแทนคุณ เพราะว่าพระบิดาทรงรักคุณ (ยอห์น 16:26) จงฉวยโอกาสในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในวันนี้
จำไว้ว่า พระเยซูไม่ได้มาช่วยเราเพราะว่าเรามีหลายคน ไม่ใช่ พระองค์ทำเพราะความรักของพระองค์ คุณคือผู้ที่พระองค์ทรงรัก จงตระหนักในความจริงนี้ในวันนี้ ว่าพระองค์ทรงรักคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ และความเมตตาต่อข้าพระองค์! ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในวันนี้ และทุกแห่งที่ข้าพระองค์ไป ข้าพระองค์ตระหนักถึงความรักนั้น และความตระหนักนั้นได้กระตุ้นให้เกิดความเชื่อและความกล้าหาญภายในข้าพระองค์ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตและได้รับชัยชนะ! ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในความรักเมตตาของพระองค์ ซึ่งทำให้ความหวังของข้าพระองค์ในพระองค์เข้มแข็งขึ้น ดังนั้นขอให้วันของข้าพระองค์เต็มด้วยการพักผ่อนและสันติสุข ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:26-27; โรม 8:31-32


Comments are closed