อาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2014

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะถูกถามว่า “ได้อย่างไร?”
He’s Too Big To Be Questioned “How?”

“ดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และการที่เชื่อนั้น พระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน” (กาลาเทีย 3:6)

    โรม 10:6-8 อธิบายว่ามีความชอบธรรมซึ่งมาจากความเชื่อ และความชอบธรรมนั้นพูด คำถามคือว่าพูดอะไร? อ่านด้วยกัน “แต่ความชอบธรรมที่มีความเชื่อเป็นมูลฐาน อย่างนี้ว่า “อย่านึกในใจของตัวว่า ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์” (คือจะเชิญพระคริสต์ลงมา) “หรือ ใครจะลงไปยังที่ลึก” (คือจะเชิญพระคริสต์ขึ้นมาจากความตาย) แต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไร ก็ว่า “ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่าน อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน” (คือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น)”

สังเกตคำที่ขีดเส้นใต้อีกครั้ง กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “อย่าถามพระเจ้าว่า “ได้อย่างไร?” นั่นคือหลักการแห่งความเชื่อในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าถามพระเจ้าว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าจะถูกถามว่า “ได้อย่างไร?” ปล่อยคำถาม “ได้อย่างไร” ไว้กับพระองค์ หยุดพยายามที่จะค้นพบว่าความเชื่อของคุณจะเกิดผลและทำให้เกิดการอัศจรรย์ที่คุณต้องการในเวลานี้ได้อย่างไร หน้าที่ของคุณคือการพูดและทำตามพระคำต่อไป

เมื่อคุณต้องการให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในแบบใดแบบหนึ่ง อย่าถามว่า “พระเจ้าจะทำมันได้อย่างไร?” พระองค์คือพระเจ้าของมนุษย์ทุกคน เป็นบรรพบุรุษของจักรวาล ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำได้ พระองค์ทรงเป็น “ได้อย่างไร!” ของคุณ อย่าถามพระองค์ หรือพยายามหาเหตุผลถึงวิธีที่พระคำของพระองค์จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของคุณ

นึกถึงอับราฮัม เขาเชื่อในพระเจ้าและนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขา พระคัมภีร์กล่าวว่าเขาได้ทุ่มเทชีวิตของเขาต่อพระคำพระเจ้า ถึงแม้ดูเหมือนไม่มีความหวัง เขาเชื่อในความหวัง ว่าเขาจะกลายเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติ ตรงตามที่พระคำของพระเจ้าที่มีต่อเขา (โรม 4:18) เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ พระองค์จะสามารถทำให้สำเร็จ (โรม 4:21)

แทนที่จะถามพระเจ้าว่า “ได้อย่างไร?” ส่วนท้ายของโรม 10:8-10 บอกเราว่าความเชื่อพูดอย่างไร คือพูดในสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงเห็นด้วย และนั่นคือบทสรุปตลอดไป! ความเชื่อยอมรับ เชื่อ สนับสนุน และกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าในฐานะความจริงเที่ยงแท้ และปฏิบัติตาม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่ใกล้ข้าพเจ้า อยู่ในใจของข้าพเจ้า และอยู่ในปากของข้าพเจ้า คือถ้อยคำแห่งความเชื่อที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิต พูดสิ่งเดียวกันกับพระคำ ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้ามีชัยชนะ รุ่งเรือง มีสุขภาพที่ดี ได้รับการช่วยเหลือ และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; เยเรมีย์ 32:27


Comments are closed