ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2018

พระองค์ทรงมาเพื่ออาศัยอยู่ในคุณ
HE CAME TO LIVE IN YOU

คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน (ยอห์น 14:17)

     ก่อนที่พระเยซูจะถูกยกขึ้นไปสู่สวรรค์อย่างเต็มไปด้วยพระสิริ องค์พระเยซูเจ้าสอนพวกสาวกของพระองค์ถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์บอกพวกเขาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในพวกเขา “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) และตั้งแต่วันเพนเทคอสต์พระวิญญาณมาเหนือพวกเขา, อาศัยอยู่ในพวกเขา และดำเนินชีวิตอยู่ในพวกเขา พระองค์มาเหนือพวกเขาเพื่อจุดประสงค์ของการอาศัยอยู่ในพวกเขา

ในพันธสัญญาเดิมซาโลมอนสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้า และในขณะที่ถวายพระวิหาร การทรงสถิตของพระเจ้าลงมาเหนือพระวิหาร (2 พงศาวดาร 5:13-14) พระเจ้าต้องมาเหนือและในพระวิหารเพื่อทำให้พระวิหารนั้นเป็นของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้พอพระทัยแค่นั้น กิจการ 7:48 กล่าวว่า “ถึงกระนั้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้…” พระองค์ได้ตรัสไว้ใน สุภาษิต 8:31 ว่า “…และปีติยินดีในมนุษย์ทั้งหลาย” นี่คือแก่นแท้ของการเป็นคริสเตียน นั่นคือพระคริสต์อยู่ในคุณ นี่คือสิ่งที่พระเยซูซื้อมา และทำให้เป็นไปได้

เมื่อคุณบังเกิดใหม่ พระเจ้าทำให้คุณเป็นของพระองค์ นั่นคือคุณได้กลายเป็นเครื่องบูชาและพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ ตั้งแต่เวลานั้นคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เข้าสู่พระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พระองค์ชำระภาชนะ นั่นคือร่างกายของคุณ ให้กลายเป็นบ้านของพระองค์ คุณเป็นที่ประทับของพระเจ้า จริงๆ แล้วพระองค์อาศัยอยู่ในคุณ และเนื่องจากพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่ในคุณ พระองค์ก็พูดผ่านคุณ, เดินในคุณ และกล่าวผ่านคุณ (2 โครินธ์ 6:16) พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองในและผ่านทางคุณ

จงคิดถึงสิ่งนี้ นั่นคือพระเจ้าแห่งพระสิริที่ยิ่งใหญ่, องค์ผู้สูงสุดของจักรวาล อาศัยอยู่ในคุณ! พระองค์ทรงสร้างคุณตามพระฉายและแบบของพระองค์เพื่อให้คุณสามารถได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ได้ ช่างเป็นพระพรอะไรเช่นนี้! ช่างเป็นสิทธิพิเศษอะไรเช่นนี้! จงให้เกียรติพระวิญญาณเสมอ, ภูมิใจ และเฉลิมฉลองการทรงสถิตของพระองค์ในชีวิตของคุณ จงสามัคคีธรรมกับพระองค์บ่อยๆ และชีวิตของคุณจะเป็นธารน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระพรและสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยพระเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีห้องว่างสำหรับความเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ, ความโกรธ, ความอิจฉา และสิ่งต่างๆ ของความมืดอยู่ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มไปด้วยความสว่าง และข้าพระองค์ทำให้โลกของข้าพระองค์สว่างขึ้น ข้าพระองค์ไม่เคยอยู่เพียงลำพัง เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ตลอดไป และอยู่กับข้าพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ทุกเวลา! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 6:14-16; 1 โครินธ์ 6:17; โรม 8:11


Comments are closed