อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

พระองค์ทรงมองข้ามความผิดของคุณ
He Looks Beyond Your Faults
“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

   มีคนที่เลิกไปโบสถ์เพราะว่าพวกเขาทำความผิดบางอย่าง และคิดว่าพระเจ้าโกรธพวกเขาและไม่ให้อภัยพวกเขา ข้าพเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไร! พระองค์ทรงเป็นความรัก พระองค์ไม่มีทางหันหลังให้กับคุณ พระองค์ทรงรรักคุณมากจนกระทั่งแทนที่จะลงโทษคุณในความบาปของคุณ พระองค์ทรงลงโทษพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู นั่นคือสิ่งที่เราอ่านเจอในข้อพระคำตอนต้น

พระเจ้าอาจเกลียดความบาป แต่พระองค์ทรงรักคนบาป พระองค์ทรงแยกคนบาปออกจากการกระทำของพวกเขาและรักเขา นั่นคือเหตุผลที่พระองค์สามารถมองข้ามความผิดของมนุษย์และจ่ายราคาสูง คือการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ เพื่อช่วยโลกให้รอด พระคำบอกว่าพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ นำการคืนดีมาถึงโลก โลกของคนบาปมาถึงพระองค์ ไม่ได้ทรงถือโทษพวกเขา (2 โครินธ์ 5:19) พระองค์ไม่ได้ทรงถือโทษความบาปของคุณ

พระเยซูได้รับการลงโทษและผลของความบาปแทนความบาปทั้งหมดของคุณ พระองค์ทรงถูกพิพากษาเพราะเห็นแก่คุณ “แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา” (อิสยาห์ 53:5) นี่คือส่วนของความตื่นเต้นและความยินดีที่เราได้เฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงยอดเยี่ยม! เราจะอยู่ที่ไหนถ้าปราศจากพระองค์? ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร?

คิดถึงพระเจ้าที่ไม่เพียงแค่รัก แต่ทรงเป็นความรักทั้งหมด! แม้แต่เวลาที่เราพูดหรือทำอะไรที่ผิด ในความรักของพระองค์ พระองค์ได้ทำให้เราได้รับการชำระโดยอัตโนมัติ ใน 1 ยอห์น 1:7 “ แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” พระองค์ไม่ได้ให้เงื่อนไขสำหรับการชำระ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความบาปที่คุณไม่ได้ตระหนักในชีวิตของคุณ

และในข้อที่เก้าได้กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” ดังนั้น โดยการที่ได้บังเกิดใหม่แล้ว ถ้าคุณทำความผิดบางอย่าง และสารภาพต่อพระบิดา พระองค์ทรงรักคุณมากพอ และสามารถเชื่อใจได้ว่าพระองค์จะทรงยกโทษให้กับคุณและชำระคุณ ไม่เพียงแต่จากความบาปเท่านั้น แต่จากความอธรรมทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้มองเห็นผู้คนเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงมองเห็น แทนที่จะเห็นความผิดหรือข้อบกพร่องของพวกเขา ช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความดีในพวกเขา ส่วนที่สวยงามของพวกเขา! ช่วยข้าพระองค์เสมอที่จะก้าวข้ามสิ่งผิดของคนอื่น เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถส่งต่อความรักของพระองค์ที่ไหลออกจากใจของข้าพระองค์ไปถึงพวกเขา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:19,21; เยเรมีย์ 31:3; โรม 5:8-10


Comments are closed