อาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2017
พระองค์ทรงผลักดันคุณให้ปฏิบัติ
He Propels You To Action
“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13)

    เป็นสิ่งที่สวยงามอะไรเช่นนี้! พระเจ้าทำให้เรามีความประสงค์ และผลักดันให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระเจ้าที่ทรงทำงานภายในคุณนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์คือผู้ที่อยู่กับเราและพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ ส่วนหนึ่งของการปรนนิบัติของพระองค์ในชีวิตของคุณคือการผลักดันคุณให้ทำสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระบิดา มีความหมายว่าคุณไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปในการที่จะรู้จักหรือเดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระบิดา

สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับที่หลายคนซึ่งมีความเชื่อที่ผิด พวกเขากล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าจะบังคับให้ฉันทำในสิ่งที่พระองค์พอพระทัย ฉันก็จะทำสิ่งนั้น พระองค์ไม่บังคับให้ฉันทำ นั่นหมายความว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นฉันจะรอจนกว่าพระองค์จะบังคับให้ฉันทำ” นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้อ่านเจอในฟีลิปปี 2:13 สิ่งที่พระวิญญาณทรงสอนผ่านทางเปาโลคือการร่วมมือของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของเรา พระองค์มีงานที่ต้องทำ และงานนั้นอยู่ภายในคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการทรงเรียกให้ทำงานภายในคุณ แต่คุณจะต้องยอมให้พระองค์ทำงานของพระองค์โดยการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ยิ่งคุณสามัคคี-ธรรมกับพระองค์มากเท่าใด พระองค์ก็จะทรงทำพันธกิจของพระองค์ภายในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้น การสามัคคีธรรมกับพระองค์จะทำให้คุณมีความประสงค์ เพื่อที่คุณจะไม่มีปัญหาในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ คุณจะพร้อมเสมอในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น พระองค์จะทรงสามารถบอกคุณได้

ไม่ได้แปลกใจที่เอเสเคียลกล่าวว่า “ในขณะที่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้านั้น พระวิญญาณทรงเข้ามาในข้าพเจ้าและทรงตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ผู้ตรัสกับข้าพเจ้า” (เอเสเคียล 2:2) พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้คุณลุกขึ้นทำหรือกล่าวบางสิ่ง และคุณจะรู้ตัว พระองค์ไม่ได้ทำให้คุณเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์ ไม่ใช่ คุณจะรู้ตัวด้วย คุณจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำงานภายในคุณ ผลักดันให้คุณปฏิบัติตาม ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานอันอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำข้าพระองค์ไปในความยอดเยี่ยม สติปัญญาของพระองค์ภายในข้าพระองค์เป็นพลังที่ทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นและมีชัยชนะในทุกสิ่ง โดยผ่านการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ข้าพระองค์ไวต่อเสียงของพระองค์ และยอมจำนนต่อการหนุนใจของพระองค์ภายในข้าพระองค์ การงาน แผนการ และวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอวยพรของพระองค์สำเร็จภายใน และผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:7; เอเสเคียล 3:12


Comments are closed