ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2016

พระองค์ทรงปรากฏภายในคุณ

He Shows Up In You

“…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

    พระเยซูทรงทำงานที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าการอัศจรรย์ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำถูกบันทึกไว้ โลกนี้ก็ไม่สามารถเก็บรวบรวมหนังสือเหล่านั้นไว้ได้ นี่ไม่ใช่ทั้งคำพูดเกินจริงหรือการย้ำถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คือความจริง ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เป็นการไหลที่ไม่มีวันสิ้นสุดของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ พระองค์ได้นำความหวัง ความยินดี และชีวิตมาสู่คนมากมาย พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้ออกไปทำความดี ช่วยทุกคนที่ถูกกดขี่โดยมารร้าย เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระองค์ (กิจการ 10:38)

ตอนนี้ เช่นเดียวกันกับพระเยซู ถึงแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในสวรรค์ในวันนี้ พระคำกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์” (ฮีบรู 13:8) พระองค์ยังคงเต็มด้วยความรัก พระคุณ พระเมตตา ความห่วงใย และการอัศจรรย์ในวันนี้เช่นเดียวกับในสมัยพระคัมภีร์ พระองค์ยังคงยกชู อวยพร และเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันนี้ โดยผ่านทางเราซึ่งเป็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ เราเป็นคนที่ยืดเวลาของพระองค์ออกไป เรายืนอยู่ในที่ของพระองค์ในวันนี้ เราเป็นแบบอย่างในพระสิริและการสถิตอยู่ของพระองค์ พระองค์ทรงมอบหมายทุกสิ่งแก่เราที่พระองค์ได้ “…ทรงตั้งต้นทำและสั่งสอน” (กิจการ 1:1) ที่เราจะทำแทนพระองค์ต่อไป

พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา และเราสามารถแบ่งปันพระคุณ สติปัญญา ความรอด ความชอบธรรม ความรัก การรักษา และความงามของพระองค์ให้แก่โลกที่บาดเจ็บ แตกสลาย หลงหาย และไม่พอใจ เมื่อเรามาอยู่ต่อหน้ามนุษยชาติที่แตกสลาย คนเจ็บป่วย คนยากจน คนถูกปฏิเสธ คนที่ถูกทอดทิ้ง และไร้กำลังใจ พระเยซูทรงปรากฏภายในเรา และมีการช่วยเหลือสำหรับพวกเขา พระองค์คือคำตอบที่โลกนี้กำลังมองหา และเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เราเป็นผู้มีธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ และเป็นผู้แบ่งปันความรักของพระองค์

ถ้าเพียงโลกนี้ได้เห็นและเข้าใจว่าคุณมีการสถิตอยู่ของพระเจ้า และปฏิบัติต่อคุณตามนั้น พวกเขาก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดของสวรรค์ พระเยซูไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่อย่างไร้กำลัง พระองค์ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการในการส่งผลกระทบต่อโลกของเรา พระองค์ทรงปรากฏผ่านทางคุณในโลกของคุณวันนี้เท่าๆ กับที่พระองค์ทรงอยู่ในกาลิลี คาเปอร์นาอูม และเยรูซาเล็ม คุณสามารถยืนยันอย่างกล้าหาญได้เมื่อคุณปรากฏตัวที่ไหนก็ตาม ว่าพระคริสต์ทรงอยู่ที่นั่น เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ภายในคุณ! ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสและพระพรของการเป็นผู้รับส่วน เช่นเดียวกับเป็นผู้สำแดงการสถิตอยู่ของพระองค์ ข้าพระองค์มีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงโลกของข้าพระองค์ด้วยพระสิริของพระองค์ในวันนี้ แบ่งปันชีวิตและพระพรของพระเจ้าให้กับใจของผู้คน ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 2:4; 2 โครินธ์ 5:20; 1 เปโตร 4:10


Comments are closed