ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2013

พระองค์ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกแก่ผู้ที่ถ่อมใจ
He Gives More Grace To The Humble

“แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6)

    สำหรับคุณที่จะมีประสบการณ์กับความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณได้นั้น คุณจะต้องถ่อมใจ ความถ่อมใจเป็นกุญแจสู่ความยิ่งใหญ่ ความสำเร็จ และการเลื่อนขั้น พระเจ้าทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกสำหรับผู้ที่ถ่อมใจ แต่ทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง (ยากอบ 4:6) ยิ่งพวกเขาพยายามที่จะลุกขึ้นและก้าวหน้าในชีวิต ความเย่อหยิ่งของเขาก็จะทำให้เขาต่อสู้กับความโปรดปรานของพระเจ้า

นี่คือเหตุผลที่บางคน แม้ว่าเขามีความสามารถอย่างมาก แต่ก็ดูเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่สามารถก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขาได้ พวกเขามองดูคนอื่นที่ดูเหมือนว่าไม่มีความสามารถเท่ากับพวกเขา กลับสามารถก้าวหน้าและเลื่อนขั้นได้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีความขมขื่นกับคนอื่น สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักก็คือว่าการไม่ก้าวหน้าของพวกเขานั้นไม่ใช่การกระทำของคนอื่น แต่เป็นผลจากความเย่อหยิ่งของพวกเขา

บางคนเข้าใจผิดว่าความถ่อมใจคือความอ่อนแอ แต่การเป็นคนที่ถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอ แต่เป็นความเข้มแข็งในตัวของคุณต่างหาก พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความถ่อมใจ แต่พระองค์ไม่ได้อ่อนแอ ในขณะที่พระองค์ก็ไม่ได้เย่อหยิ่ง หยาบคาย หรือถือดี พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระองค์เอง และถ่อมพระทัยลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา แม้การมรณาที่กางเขน (ฟิลิปปี 2:7-8) แม้ว่าพระองค์ทรงถ่อมพระทัย พระองค์ไม่เคยยอมให้ใครดูถูกพระองค์! พระองค์ทรงทราบตัวตนของพระองค์ และพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์และสิทธิอำนาจร่วมกับพระบิดา พระองค์ควบคุมสถานการณ์ของชีวิต เมื่อพระองค์ทรงถูกนำตัวไปต่อหน้าปีลาตเพื่อใต่สวน พระองค์เป็นผู้ควบคุม (ยอห์น 19:11) แต่พระองค์ก็ยังทรงถ่อมใจอย่างมากด้วย

การเลื่อนขั้นของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ถ่อมใจนั้นแน่นอน ดังนั้นจงเดินในความถ่อมใจต่อไป และคุณจะพบว่าตัวเองได้ถูกยกขึ้นหลายขั้นในคราวเดียว (สดุดี 75:6) จำไว้ว่า ความเย่อหยิ่งของคน นำเขาให้ต่ำลง แต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรติ (สุภาษิต 29:23)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคุณมากขึ้นในการเกิดผลในทุกความพยายามของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในความถ่อมใจ และความถ่อมในวิญญาณ แสดงออกทุกเวลาถึงธรรมชาติของพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 5:5-6; สุภาษิต 29:23


Comments are closed