วันอังคารที่ 23 เมษายน

พระองค์ทรงนำเราในแสงสว่างของพระองค์
HE LEADS US IN HIS LIGHT

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

     พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง แสงสว่างที่แท้จริงที่ส่องให้กับทุกคนที่เข้ามาในโลกนี้ ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอธิบายพันธกิจของพระคำในการให้ทิศทางในชีวิตแก่เรา นั่นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของแสงสว่าง นั่นคือบอกทิศทาง ชี้ให้เห็นทาง จนกว่าคุณจะเปิดไฟคุณจะไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกปกคลุมอยู่ในความมืดหรือทางที่จะไป

ถ้าคุณเคยพยายามที่จะหาทางในความมืด คุณจะเห็นด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ชนกับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางที่คุณมองไม่เห็นอันเป็นผลมาจากความมืด ยิ่งกว่านั้นถ้าคุณกำลังเดินทางในความมืด คุณจะไม่รู้เมื่อคุณมาถึงจุดหมายหรือเจอทางแยก นั่นเป็นเหตุผลที่ความรู้ส่วนตัวและการนำพระคำของพระเจ้า (แสงสว่างของพระองค์) มาใช้จึงสำคัญมากสำหรับคริสเตียนทุกคน

ชีวิตของบางคนตกอยู่ในอันตราย เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทำตามคำแนะนำและทิศทางของพระคำ ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของพระเจ้า บางคนกำลังเดินทางไปพร้อมกับตั๋วที่ไม่ได้พาไปที่ไหนเลย เพราะว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อพระคำซึ่งควรทำให้เส้นทางของพวกเขาสว่างไสวและบอกจุดหมายให้แก่พวกเขา

พระปัญญาและทิศทางมาจากพระคำของพระเจ้า ตราบใดที่คุณดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างที่พระเจ้ามอบให้แก่ คุณ คุณก็จะไม่มีวันเดินในความมืด พระองค์ทรงนำเราในความสว่างของพระองค์ พระคัมภีร์บอกให้เดินในความสว่างเหมือนพระองค์ (พระเจ้า) อยู่ในความสว่าง คุณจะเดินอยู่ในความสว่างเดียวกับที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ (1 ทิโมธี 6:16) สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะคุณเกิดมาจากพระคำของพระเจ้า (1 เปโตร 1:23) ซึ่งเป็นแสงสว่างที่แท้จริง

พระเจ้าได้ทรงประทานพระคำของพระองค์ให้แก่คุณเพื่อส่องสว่างให้แก่เส้นทางของคุณ ดังนั้นจะไม่มีความมืดหรือความไม่แน่นอนเมื่อคุณเดินทางในชีวิต ดังนั้นจงได้รับการนำโดยแสงสว่างของพระองค์ คุณจะไปในทิศทางของความรัก ความชื่นชมยินดี ความชอบธรรม สุขภาพ สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     สรรเสริญพระบิดา ขอบพระคุณที่พระคำของพระองค์คือแสงสว่างและเข็มทิศที่นำทางในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ควานหรือหลงในความมืด เพราะว่าพระคำของพระองค์ส่องสว่างแก่เส้นทางของข้าพระองค์ ให้ทิศทางและคำแนะนำแก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1: 5-7; เอเฟซัส 5:13


Comments are closed