ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2016

พระองค์ทรงนำเราในความรัก
He Leads Us In Love

“ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

    การเดินในความรักคือวิธีหลักในการบอกว่าคริสเตียนได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในความรักเท่านั้น พระองค์ไม่เคยนำคุณในลักษณะที่จะเกลียดคนอื่น มีความเย่อหยิ่ง หรือแสดงออกถึงความโกรธเกรี้ยว

ในการเดินกับพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสวงหาที่จะทำให้สำเร็จในชีวิตของคุณก็คือการที่ความรักของพระองค์ถูกแสดงออกอย่างสมบูรณ์ผ่านคุณ ที่คุณจะมีความอดทน ถ่อมใจอ่อนโยน และโกรธช้า ยากอบ 1:19 กล่าวว่า “ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ”

คนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มักทำสิ่งที่โง่เขลา ซึ่งคือเหตุผลว่าทำไมพระคำจึงบอกไว้ว่า “อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธมีประจำอยู่ในทรวงอกของคนเขลา” (ปัญญาจารย์ 7:9) จงตัดสินใจว่าจะไม่ใครที่ไหนที่คุณจะเคียดแค้น ไม่ชอบ หรือข่มขื่นด้วย ไม่สำคัญว่าคุณจะมีประสบการณ์กับความเกลียดชังจากคนอื่น คุณได้รับอนุญาตที่จะตอบแทนเขาด้วยความรักเท่านั้น นั่นคือชีวิตที่แท้จริงของคริสเตียน

พระคัมภีร์หนุนใจให้เรารักเสมอ เพราะว่าคุณไม่เคยพ่ายแพ้สำหรับการเดินในความรัก เมื่อคุณทำบางอย่างหรืออยู่เฉยๆก็ตามจะต้องผ่านการทดสอบความรัก พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับคุณในการทนทุกข์ในความเจ็บปวด ยอมให้ตัวเองถูกหลอกดีกว่าเดินในความโกรธหรือความข่มขื่นกับพี่น้องชายหญิงของคุณ (1 โครินธ์ 6:7) ลองคิดถึงพระเยซู ขณะที่พวกเขาตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขนและสาปแช่งพระองค์ พระองค์มองขึ้นไปบนสวรรค์และตรัสว่า “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่า เขาไม่รู้ว่า เขาทำอะไร” (ลูกา 23:34) นั่นคือความรัก!

ให้ความรักเป็นสิ่งที่นำคุณ เดินในความรัก เหมือนที่พระคริสต์ทรงรักคุณ และได้มอบพระองค์เองเพื่อคุณเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้า (เอเฟซัส 5:2) ยอมจำนนตัวคุณเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนำคุณในความรัก โรม 8:14 กล่าวว่า “เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” นี่ควรเป็นความปรารถนาสูงสุดของคุณที่จะมีประสบการณ์กับการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณเต็มด้วยความยอดเยี่ยมและพระสิริ และการเดินในความรักนั้นทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยง่าย สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะรัก ดังนั้นข้าพเจ้าสำแดงความรักและความห่วงใยของพระคริสต์ผ่านทางคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้า ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับความรักอันมากมายของพระองค์ที่ได้ทรงใส่ไว้ในใจของข้าพระองค์ ทุกคนที่ข้าพระองค์พบเจอจะได้มีประสบการณ์กับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธิ์ 13:1-3


Comments are closed