อาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

“พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลย…”
“He Led Captivity Captive…”

“เหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่า `ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก และประทานของประทานแก่มนุษย์’” (เอเฟซัส 4:8)

หลายคนได้แปลความหมายข้อพระคัมภีร์ตอนต้นไว้หลายแบบในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีพระคัมภีร์ฉบับแปลหลายฉบับที่ได้แปลแตกต่างกันไป เพราะว่าความซับซ้อนในการให้ความหมาย ยกตัวอย่างเช่นฉบับ NIV อ่านว่า “เหตุฉะนั้นจึงมีพระวจนะว่า ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูง พระองค์ก็ทรงนำพวกเชลยไป และประทานของประทานแก่มนุษย์” อย่างไรก็ตามในฉบับ KJV เป็นฉบับที่ตรงที่สุด
อาจารย์เปาโลได้กล่าวอ้างพระคัมภีร์ตอนนี้จากสดุดี 68:18 “พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง นำเชลยไปด้วย และรับของขวัญท่ามกลางมนุษย์ ข้าแต่พระเจ้า แม้จากผู้ที่ขัดขวางที่พระองค์ประทับที่นั่น” สังเกตว่าเปาโลกล่าวว่า “…พระองค์ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลย…” ไม่ใช่ “พระองค์นำคนที่จับไปเป็นเชลย” นี่หมายความว่าอย่างไร? เชลยในที่นี้กำลังหมายถึงฤทธิ์เดช สิทธิอำนาจ และกิจกรรมของผู้จับ เป็นสิทธิ์และอำนาจของพวกเขาที่จะจับคุณเป็นเชลย ที่ถูกนำไปเป็นเชลย สิทธิ์นั้นถูกยึดโดยพระเยซู! พระองค์ทรงนำมันไปจากซาตานและสมุนของมัน พวกมันไม่มีสิทธิ์เหล่านั้นอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น “เชลย” จึงถูกจับเป็นเชลยแล้ว!
วันนี้ไม่ควรมีใครที่ถูกจับเป็นเชลยโดยซาตานอีกแล้ว ความเจ็บป่วยหรือโรคร้าย สิ่งที่เราต้องทำก็คือประกาศอิสรภาพ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเปาโล ขณะที่อยู่ในเมืองลิสตรา จึงสามารถพูดกับชายที่เป็นง่อยและไม่สามารถเดินตั้งแต่กำเนิดว่า “จงลุกขึ้นเถิด!” เปาโลไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขา เปาโลกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อโดยความรู้ว่า “เชลย” ได้ถูกจับเป็นเชลยแล้ว
นี่คือเหตุผลเดียวกันที่เปโตรสามารถบอกกับคนง่อยที่ประตูพระวิหารที่ชื่อประตูงามว่า “…เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” (กิจการ 3:6) เขาไม่ได้อธิษฐานเช่นกัน ทำไม? ก็เพราะว่าฤทธิ์เดชที่จับมนุษย์เป็นเชลยได้ถูกยึดไว้แล้วโดยพระเยซูคริสต์!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ายืนอย่างมั่นคงในอิสรภาพของพระคริสต์ และชื่นชมยินดีในพระสิริของพระเจ้า ไม่ได้รู้สึกหนักใจกับแอกใดๆ ข้าพเจ้ามีอิสระในการดำเนินชีวิต อิสระในการครอบครอง และอิสระในการรับใช้พระเจ้าในสุขภาพที่ดี ความสุข ชัยชนะ และความรุ่งเรือง สรรเสริญพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: ผู้วินิจฉัย 5:12; วิวรณ์ 1:18


Comments are closed