อังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2014

พระองค์ทรงนำคุณผ่านทางพระคำ
He Leads You Through The Word

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16-17)

     หลายคนปรารถนาการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในชีวิตของเขา แต่ไม่รู้ว่าจะยอมจำนนต่อพระองค์ได้อย่างไร เรายอมจำนนโดยการก้มศีรษะและคุกเข่าต่อพระองค์หรือเปล่า? เป็นสิ่งดีที่จะยอมจำนนด้วยการถ่อมฝ่ายร่างกาย แต่สิ่งนี้จะไม่ทำให้เกิดการนำที่คุณปรารถนา ในการยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะต้องยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์ คุณจะต้องมอบตัวคุณเองต่อสิ่งที่พระองค์บอกให้คุณทำ และให้พระคำของพระเจ้ามีชีวิตผ่านทางคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ประพันธ์พระคัมภีร์ และวิธีที่พระองค์จะนำก็โดยผ่านทางพระคำ

คนเหล่านั้นที่ไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้าจะไม่สามารถรู้และตามการทรงนำที่แท้จริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ใครก็ตามที่ไม่รู้ในพระคำของพระเจ้าจะต้องล้มเหลวอย่างเลวร้ายที่สุด พระเจ้าตรัสว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6) แต่พระองค์ทรงแนะนำคุณให้ “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15) เมื่อคุณศึกษาพระคำ การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณจะเพิ่มพูนขึ้น คุณจะสามารถตระหนักถึงเสียงของพระองค์ได้

พระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูในฐานะพระคำที่มีชีวิต พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์…และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 5:39) พระองค์ยังทรงตรัสด้วยว่า “แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 15:26) ยิ่งคุณยอมให้พระคำของพระเจ้าครอบครองความคิดของคุณ การตัดสินใจของคุณ และมุมมองของคุณในชีวิตมากเท่าใด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น และนำคุณจากชัยชนะสู่ชัยชนะ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำแนะนำที่ข้าพระองค์ได้รับทุกวันจากพระวิญญาณของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์เปิดวิญญาณของข้าพระองค์ให้ไวต่อการนำของพระองค์มากขึ้นอยู่เสมอ เพื่อข้าพระองค์จะสามารถคุ้นเคยกับความคิด แผนงาน และวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 10:27; โรม 8:14


Comments are closed