พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

พระองค์ทรงทำให้เราคู่ควร…
He Has Made Us Worthy….

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

        การรับจากพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราได้กระทำ แต่ตามพระคุณของพระองค์ พระคุณนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระองค์ทำให้เราพร้อมในการเป็นผู้รับมรดกแห่งธรรมิกชนแห่งแสงสว่าง นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทรงทำให้เราคู่ควร โดยการบังเกิดใหม่ คุณสามารถประกาศอย่างกล้าหาญว่าคุณมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าภายในคุณ คุณคือทายาทของพระพรอันไม่สิ้นสุดของพระเจ้า พระเยซูทรงทำให้เป็นไปได้ พระคำกล่าวว่า “ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:9)
        คริสเตียนที่เคร่งศาสนาจะทำให้คุณเชื่อว่าคุณ “ไม่คู่ควร” ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ และบางคนอธิษฐานต่อพระเจ้าในฐานะของผู้ร้องทูลที่ไม่คู่ควร แต่สังเกตข้อพระคัมภีร์ของเรา พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้ทำให้เราพร้อมและสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง คุณไม่สามารถคู่ควรได้ด้วยตัวเองสำหรับพระพรของพระเจ้า ความดีต่างๆของคุณไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณคู่ควรเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ อย่างไรก็ตาม เพราะการเสียสละของพระเยซู เดี๋ยวนี้คุณเป็นผู้รับธรรมชาติของพระเจ้าและเป็นผู้ร่วมรับในมรดกของธรรมิกชนในความสว่าง
        นี่คือเหตุผลที่พระเยซูบอกให้เราประกาศข่าวประเสริฐ (มาระโก 16:15) พระเยซูทำให้มนุษย์ทุกคนทั้งชาย หญิง เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคู่ควรกับการมาสามัคคีธรรมกับพระเจ้า พระองค์ทำให้ทุกคนคู่ควรที่จะเป็นทายาทของความรอดและรับพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์ เป็นพระเจ้าที่ทรงต้องการเรา และในพระคริสต์ ทำการคืนดีระหว่างเรากับพระองค์ (2 โครินธ์ 5:18) ไม่ใช่เราที่พยายามจะคืนดีกับพระองค์
        คุณอาจจะเคยมีชีวิตที่เลวร้าย และเวลานี้คุณอาจจะสงสัยว่า “พระเจ้าจะยอมรับฉันหรือ?” พระองค์ไม่ทรงโกรธคุณแม้แต่น้อย พระองค์ต้องการคุณ เพราะว่าพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาเพื่อความบาปของคุณแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็คือกล่าวว่า “ตกลงพระเจ้า!        ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์”

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่ดี รุ่งเรือง แข็งแรง มีความสำเร็จ และชีวิตแห่งชัยชนะโดยผ่านทางพระคุณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ฉวยโอกาสในมรดกแห่งพระสิริที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ และเดินในความจริงแห่งพระพรของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 3:22-24; 2 ทิโมธี 1:9


Comments are closed