พุธ ที่ 11 เมษายน 2018

พระองค์ทรงทำให้คุณเต็มใจและเต็มด้วยความสามารถ
He Makes You Willing And Able
“เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลิบปี 2:13)

    นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพียงใด บ่อยครั้งเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่วิ่งตามพระเจ้า ผลักดันตนเองให้ไปถึงพระองค์ เพื่อพระองค์จะยอมรับเรา และยอมรับในสิ่งที่เราทำว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ไม่! พระเจ้าต่างหากเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเร้าหรือทำให้คุณปรารถนาที่จะเดินทางในทางแห่งความสว่างของพระองค์ เพื่อเป็นที่ชอบพระทัยและถวายพระสิริแด่พระองค์ ทุกๆการอัศจรรย์ที่คุณต้องการที่จะทำเพื่อพระองค์เป็นผลมาจากความปรารถนาและการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคุณ การแสวงหาพระเจ้าของคุณเป็นผลของการงานของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

ทุกเวลาที่คุณมาความคิดที่จะทำบางสิ่งที่ดีเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้คน นั่นไม่ใช่จิตใจหรือเนื้อหนังของคุณ แต่เป็นการทำงานของพระเจ้าในคุณ ทั้งการเต็มใจและการลงมือทำตามที่พระเจ้าชอบพอพระทัย พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจที่ทำงานในคุณและพระคำของพระองค์เร้าความเชื่อของคุณให้เพิ่มขึ้นที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ชอบพระทัย และอวยพรสิ่งต่างๆรอบคุณ

ตอนนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าง่ายเพียงใดสำหรับเราทั้งหลายที่จะดำเนินในความรักและมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้า เต็มใจที่จะช่วยเสมอ เต็มใจที่จะทำสิ่งดี เราพบว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้

จดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงทำงานภายในคุณ สร้างให้คุณเต็มใจและเต็มด้วยความสามารถที่จะทำให้พระบิดาชอบพระทัย พระเจ้าคือผู้ที่เร้าในวิญญาณของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้คุณปรารถนาที่จะทำตามทางของพระเจ้า ในเวลาของพระเจ้า และเพื่อพระเจ้า และอยู่เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพระองค์ให้เปล่งปลั่งด้วยพระสิริของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเร้าในวิญญาณข้าพระองค์ที่จะทำสิ่งต่างๆให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงความดีงามของพระองค์ต่อโลกนี้ เพื่อพวกเขาจะมาถึงความรู้แห่งความจริงในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น15:4; ยอห์น 15:16; ฟิลิปปี 1:6


Comments are closed