อาทิตย์ ที่ 25 พฤษภาคม 2014

“…พระองค์ทรงตั้งคุณให้ยืนขึ้น!”
“…He Sets You Upon Your Feet!”

“…และเมื่อพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าพระวิญญาณได้เข้าไปในข้าพเจ้าและตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินพระองค์นั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า” (เอเสเคียล 2:1-2)

     มีการทำงานและการสำแดงพิเศษของพระวิญญาณภายในชีวิตของเราในฐานะบุตรของพระเจ้า ที่เราจะต้องตระหนักมากยิ่งขึ้น ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลได้รับประสบการณ์ของการเยี่ยมเยียนจากพระวิญญาณแบบนี้ และอธิบายถึงประสบการณ์ของเขาในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อ่านในสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้ในบทที่หนึ่ง ข้อยี่สิบแปดว่า “…ลักษณะทรวดทรงแห่งพระสิริของพระเจ้าเป็นดังนี้แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยินเสียงท่านผู้หนึ่งตรัส”

เอเสเคียลเห็นพระสิริของพระเจ้าและเขาซบหน้าลงถึงดิน เต็มล้นไปด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้า และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระเจ้าตรัสว่า “จงยืนขึ้น เราต้องการจะพูดกับเจ้า” และเอเสเคียลเล่าว่าเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้น พระวิญญาณได้เข้ามาภายในเขาและตั้งเขาให้ยืนขึ้น

นี่คือการทำงานที่พิเศษของพระวิญญาณพระเจ้า พระองค์มายังเอเสเคียล เข้าไปในเขาและตั้งเขาให้ยืนขึ้น พระองค์ทำเช่นนั้นกับเราในบางครั้ง ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ พระองค์ยังทรงอยู่กับคุณและสามารถตั้งคุณให้ยืนขึ้นเพื่อทำงานของพระเจ้า

คุณเคยอยู่ในภาวะที่คุณคิดว่าคุณอ่อนแอและเหนื่อยเกินไปที่จะอธิษฐานหรือไม่? คุณอาจจะพยายามพูดถ้อยคำอธิษฐานบางคำ “พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์….” แล้วจึงพูดภาษาแปลกๆ อีกเล็กน้อย ทันใดนั้นคุณได้ยินพระวิญญาณตรัสว่า “ลุกขึ้น และอธิษฐาน!” ฟังดูเหมือนเป็นคำสั่ง แต่คุณคิดกับตัวเองว่า “พระเจ้าทรงเข้าใจว่าฉันเหนื่อยมากจริงๆ” และพูดภาษาแปลกๆ ด้วยเสียงที่แผ่วเบาต่อไป

อย่างไรก็ตาม คุณพบว่าตัวเองยืนขึ้นมาและเริ่มต้นเดินไปมา พูดด้วยเสียงดังและเร็วด้วยภาษาอื่น และคุณไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้า “ตั้งคุณให้ยืนขึ้น!” ฮาเลลูยา

เหตุผลที่บางคนไม่พบว่าเกิดสิ่งนี้ในชีวิตของเขาอย่างที่ควรจะเป็น ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนี้คือการทำงานของพระวิญญาณ และรู้สึกว่าพวกเขาคือคนที่ทำให้ตนเองอยากที่จะอธิษฐานเช่นนั้น มันคือการทำงานของพระวิญญาณ ตระหนักถึงการทำงานลักษณะนี้ของพระองค์ภายในคุณเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น และขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตั้งคุณให้ยืนขึ้น และทำให้คุณตื่นตัวเพื่อที่คุณจะสามารถได้ยินพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญอันมหัศจรรย์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ ผ่านทางพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ไวต่อเสียงของพระองค์มากขึ้น ยอมจำนนต่อการทำงานของพระองค์ภายใน ดังนั้น กิจการ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จผ่านข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเสเคียล 3:12; กิจการ 8:39-40


Comments are closed