วันศุกร์ที่ 12 เมษายน

พระองค์ทรงดูแลโลกนี้ผ่านทางคุณ
HE RUNS THE WORLD THROUGH YOU

“ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระยาห์เวห์ แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกแก่มนุษย์ทั้งหลาย” (สดุดี 115:16)

     ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านและให้บางคนเช่า มันจะยังเป็นของคุณ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเช่า คุณจะไม่สามารถจัดการหรือบริหารบ้านนั้นได้ ผู้เช่าใช้สิทธิอำนาจเหนือทรัพย์สินนั้นและดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ในทำนองเดียวกันพระเจ้าได้ทรงประทานโลกนี้ให้มนุษย์ดูแล และในเวลานั้นพระองค์ไม่สามารถจัดการโลกนี้ได้ พระองค์ได้ทรงประทานให้มนุษย์มีสิทธิอำนาจในการดูแลโลกนี้ เวลาจะมาถึงเมื่อพระองค์จะจัดการโลกนี้ แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นคุณและฉันมีความรับผิดชอบจากพระเจ้าในการดูแลโลกนี้เพื่อพระเยซูคริสต์ และพระองค์จะให้เรารับผิดชอบต่อวิธีที่เราดูแลโลกของเรา

หลายคนรวมถึงคริสเตียนบางคนวิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ “ทำ”สิ่งใดเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด ถ้าคุณรอให้พระเจ้าทำบางสิ่ง คุณก็กำลังทำผิดพลาด พระองค์ต้องการคุณ พระองค์ไม่ได้และจะไม่ทำอะไรโดยไม่มีคุณจนกว่าสัญญาเช่าจะหมดและแผ่นดินโลกใหม่จะเข้ามาแทนที่ อย่างไรก็ตามจนกว่าจะถึงเวลานั้นความรับผิดชอบเป็นของเราในการครอบครองและปกครองโลกนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์

จงคิดแบบนี้ นั่นคือพระเจ้าต้องการให้คนทั้งโลกรอดและส่งพระเยซูมาเพื่อประทานชีวิตของพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ แต่พระองค์บอกให้เราอธิษฐานและอธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้ที่หลงหาย ทำไมพระองค์ถึงต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อพวกเขา? ทำไมพระองค์ไม่ทำให้ความรอดทางกฎหมายของพวกเขาให้กลายเป็นประสบการณ์จริง? เพราะว่าพระองค์จำเป็นต้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพื่อมนุษย์ ดังนั้นพระองค์จึงสั่งให้เราอธิษฐาน

ดังนั้นจงรับหน้าที่ในฐานะทายาทร่วมกับพระคริสต์และทำให้วัตถุประสงค์ของคุณบนโลกนี้สำเร็จ โรม 8:19-21 พูดให้เราเข้าใจ ข้อนี้บอกว่า “เพราะสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆ ของพระเจ้า”

พระบิดาทรงมองหาเราที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ให้ออกจากพันธนาการของอนิจจังไปสู่อิสรภาพอันเปี่ยมด้วยพระสิริของบุตรทั้งหลายของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์คือเชื้อสายของพระคริสต์ที่กำลังขยายวันเวลาของพระองค์ในแผ่นดินโลก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาของพระองค์ที่กำลังทำงานในตัวข้าพระองค์และพระสิริของพระองค์ที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงในและผ่านทางข้าพระองค์ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ทำหน้าที่ของข้าพระองค์ให้สำเร็จด้วยการนำชายและหญิงเข้าสู่มรดกของพวกเขาในพระคริสต์ผ่านทางข่าวประเสริฐ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:10; 1 โครินธ์ 3:21-23


Comments are closed