ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2017
พระองค์ทรงช่วยคุณให้มีชีวิตแห่งความเชื่อ
He Helps You Live The Faith Life

“แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

     ศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดสอนว่าคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย ในการเดินกับพระองค์ แต่ความจริงคือว่าคุณไม่ต้องดิ้นรนที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้คุณมีชีวิตแห่งความเชื่อที่ทำให้พระองค์พอพระทัย เมื่อผู้คนดิ้นรนและยังไม่พบกับความก้าวหน้าที่แท้จริงในชีวิต คุณสามารถบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้มีการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าใดนัก การสามัคคีธรรมที่แท้จริงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น

ปฐมกาล 5:24 กล่าวว่า “เอโนคดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” เอโนค “ดำเนินกับพระเจ้า” นั่นไม่หมายความว่าเขาเดินเล่นกับพระเจ้าตลอดเวลา แต่ว่าเขามีความสัมพันธ์และการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ฮีบรู 11:5 ได้ทำให้เราเห็นถึงการที่เอโนคเดินกับพระเจ้า นั่นคือโดยความเชื่อ “โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว เพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้น ท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า”

เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นว่าโดยปราศจากความเชื่อ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย การเดินกับพระวิญญาณนั้นเป็นการเดินโดยความเชื่อ คุณมองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาของคุณ แต่คุณรู้ว่าพระองค์มีจริง และมีความสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนเป็นบุคคล เมื่อคุณเดินกับพระองค์ พระองค์จะทำให้คุณฉลาด พระองค์จะทำให้มีความยอดเยี่ยมภายในคุณ และผ่านทางคุณ คุณจะมีชีวิตที่สวยงามและเติมเต็ม

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้หรือเสียเปรียบได้ พระองค์ทรงเป็นพระสิริของพระเจ้า และจะทำให้คุณเดินในการครอบครองเหนือมารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความผิดปกติ และความตาย การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของคุณทำให้คุณไม่สามาถถูกทำอันตรายได้ เดินกับพระองค์ และจะมีพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และพระพรสำหรับคุณตลอดทาง!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักนิรันดร์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และสำหรับที่ทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์กับสติปัญญาของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะสามารถเดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ในวันนี้ ยินดีที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3; 1 โครินธ์ 1:9


Comments are closed