เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2013

พระองค์ทรงครอบครองในร่างกายของคุณ
He Rules In Your Body

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” (โรม 8:11)

    คุณรู้หรือไม่ว่าการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ภายในคุณ ให้พลังแก่ร่างกายของคุณ? ดังนั้นร่างกายของคุณจึงมีความสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีของพระเจ้า นั่นคือความจริง ร่างกายของคุณคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ประทับภายในคุณด้วยฤทธิ์เดชและสง่าราศีทั้งหมดของพระองค์

1 โครินธ์ 6:15 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์ เมื่อเป็นเช่นนั้น จะให้ข้าพเจ้าเอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็นอวัยวะของหญิงแพศยาได้หรือ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย” สังเกตว่าเปาโลใช้คำพหูพจน์ของคำว่า “ร่างกาย” (bodies) เพื่อกล่าวถึงเราแต่ละคนในพระกายของพระคริสต์ ร่างกายของคุณคือ “อวัยวะของพระคริสต์” ไม่ใช่เพียงวิญญาณของคุณเท่านั้น! พระคริสต์สถิตอยู่และใช้ร่างกายของคุณ พระองค์ครอบครองและทำงานในร่างกายของคุณ

นี่เป็นอีกครั้งที่อาจารย์เปาโลยอมรับในข้อต่อไปนี้เมื่อเขากล่าวว่า “วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา”” (2 โครินธ์ 6:16) อันดับแรก เขากล่าวว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย” นั่นหมายความถึงการลงหลักปักฐาน หรือสร้างศูนย์บัญชาการของพระองค์ภายในคุณ นี่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณ และเขาก็ยังกล่าวต่อไปว่า “…และดำเนินในหมู่พวกเขา”

“เดิน” คือคำในภาษากรีกว่า “emperipateo” ซึ่งหมายความว่าเดินผ่าน: เป็นการเดินไปมาในลักษณะการตรวจตรา เหมือนกับเจ้าหน้าที่เขตชายแดนทำ เจ้าหน้าที่นั้นจะเดินไปมาที่ชายแดน เพื่อที่จะสอดส่องว่ามีการบุกรุกหรือไม่ เพื่อที่เขาจะสามารถแก้ไขได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำสิ่งนี้ภายในคุณ พระองค์เดินไปมาภายในคุณ และถ้ามีบางสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายของคุณ พระองค์จะซ่อมแซมมัน และถ้าพระองค์ต้องการที่จะสร้างขึ้นใหม่ พระองค์ก็จะสร้างขึ้นใหม่ คุณสามารถเห็นแล้วหรือยังว่าทำไมความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกตินั้นจึงไม่ควรที่จะมีอำนาจเหนือร่างกายของคุณ? ให้พระองค์ครอบครองร่างกายของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ซึ่งสง่าราศี ความงดงาม และความสมบูรณ์ของพระองค์ถูกสำแดงออก ความเจ็บป่วย และโรคร้ายไม่มีอำนาจในร่างกายของข้าพเจ้า ชีวิตทั้งหมดของข้าพเจ้าซึมซับอยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้า! สรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอไปเป็นนิตย์!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:10; ยอห์น 14:16-17


Comments are closed