ศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2016

พระองค์ทรงครอบครองผ่านทางคุณ
He Reigns Through You
“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

    คุณบังเกิดใหม่แล้ว ถูกกำหนดและมอบหมายให้ครอบครองในชีวิตนี้ ในวิวรณ์ 5:10 บอกว่าพระคริสต์ได้ทำให้เรา “…เป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรา และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก” น่าสนใจที่ใน 1 โครินธ์ 15:25 เราอ่านเจอว่า “…พระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์”

พระเยซูไม่ได้มีร่างกายที่อยู่ในโลกนี้ในวันนี้ แต่พระองค์ยังทรงครอบครองผ่านผู้ที่ “…รับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครอง…” วิธีที่พระองค์ทรงครอบครองคือเมื่อเราครอบครองผ่านทางความชอบธรรม ความเข้าใจในหลักข้อเชื่อแห่งความชอบธรรมทำให้เราเป็นเจ้านายในชีวิต ทำให้คุณมีความรู้สึกของการครอบครอง ที่จะทำให้ไม่มีอะไรมาทำให้คุณหวั่นไหวได้ คุณเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ คุณทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น!

ความชอบธรรมคือธรรมชาติของพระเจ้า และธรรมชาตินั้นถูกใส่ไว้ภายในคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นจงใช้การครอบครองนั้น มีชีวิตในฐานะกษัตริย์ดังที่คุณเป็น อย่าพูดเหมือนว่าคุณมาจากโลกนี้ จงปฏิเสธที่จะกลัว พูดด้วยสิทธิอำนาจ เพราะว่าธรรมชาติทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การครอบครองเพื่อฟังและตอบสนองคุณ จงปฏิเสธที่จะขอร้อง เพราะว่ากษัตริย์ไม่ขอร้อง

คุณไม่ต้องร้องขอพระเจ้าสำหรับสิ่งใด หรือขอให้พระองค์ทำอะไรเพื่อคุณ อธิษฐานตามพระคำของพระองค์ และประกาศออกไปในนามพระเยซู ควบคุมสิ่งแวดล้อมของคุณและจัดการกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณ กล้าที่จะยืนยันถึงความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี และความก้าวหน้าสำหรับคุณและสำหรับคนที่คุณรัก และคุณจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นจริง

ถ้อยคำของคุณมีฤทธิ์เดช เพราะว่าคุณเป็นกษัตริย์ “ด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจ…” (ปัญญาจารย์ 8:4) แม้ในเวลานี้ให้ประกาศว่า “ข้าพเจ้าดำเนินไปด้วยพระวิญญาณแห่งการครอบครอง! พระคริสต์ทรงครอบครองผ่านทางข้าพเจ้า! ความชอบธรรมของพระองค์ถูกสำแดงออกผ่านทางข้าพเจ้าในวันนี้ โลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด ข้าพระองค์ได้รับพระคุณที่จะครอบครองและปกครองในชีวิตในฐานะของกษัตริย์ ดังนั้นข้าพระองค์ครอบครองในวันนี้เหนือสถานการณ์ต่างๆ ข้าพระองค์สำแดงพระสิริของพระเจ้าในวันนี้ และข้าพระองค์ประกาศความรุ่งเรือง สุขภาพ ความก้าวหน้า สง่าราศี ความโปรดปรานจากพระเจ้า และสันติสุขสำหรับข้าพระองค์ และสำหรับผู้ที่ข้าพระองค์รัก พระคำของพระเจ้ามีชัยชนะและทำให้เกิดผลในข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : สุภาษิต 28:1; ดาเนียล 7:18; 1 ทิโมธี 1:18


Comments are closed