พุธ ที่ 28 มกราคม 2015

พระองค์ต้องการให้คุณได้รับการเสริมกำลัง
He Wants You Strengthened

“เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่า พระบิดา) ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 3:14-16)

    พระวิญญาณของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์เปาโล อธิษฐานในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ปรารถนาตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระเจ้า ให้คุณได้รับการเสริมกำลังขึ้นด้วยเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน คือในวิญญาณของคุณ คำอธิษฐานนี้เป็นหลักฐานของน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณเต็มล้นไปด้วยพลังของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ แล้วคุณควรจะตอบสนองต่อสิ่งนี้อย่างไร? จำไว้ว่า พระวิญญาณได้อธิษฐานคำอธิษฐานนี้แล้วผ่านทางอาจารย์เปาโล

ดังนั้นการตอบสนองของคุณควรจะเป็นว่า “ขอบพระคุณพระบิดา ข้าพระองค์ได้รับการเสริมกำลังด้วยพลังในฝ่ายจิตใจของข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์!” ประกาศสิ่งนี้เกี่ยวกับคุณซ้ำๆ ประกาศว่าคุณเข้มแข็งภายใน คุณได้รับความสามารถในการทำสิ่งอัศจรรย์ คุณอาจดูเหมือนว่าอ่อนแอที่ภายนอก แต่ภายในของคุณคือความเข้มแข็งของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นั่นหมายความว่าคุณพร้อมสำหรับงานทุกอย่าง คุณสามารถทำทุกสิ่งได้ ความสามารถของคุณไม่มีขีดจำกัด ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณที่จะทำให้สำเร็จ เพราะว่าคุณมีความสามารถในความสามารถของพระเจ้า (2 โครินธ์ 3:5)

จงกล้าหาญที่จะกล่าวเหมือนเปาโลว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) ถ้าหากคุณรู้สึกอ่อนแอภายใน ให้กล่าวว่า “พระเจ้าได้ประทานแก่ข้าพเจ้า (พูดชื่อของคุณ) ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์ ที่ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ข้าพเจ้า” โดยการประกาศนี้ อย่ารอให้บางสิ่งเกิดขึ้นภายนอกก่อน หรือมองเห็นหมายสำคัญก่อน จงรับมัน เพราะว่าพระเจ้าได้เปิดเผยแล้ว แล้วจึงกระทำโดยตระหนักถึงผู้ที่เสริมกำลัง นั่นคือการฉวยโอกาสจากการกำหนดของพระเจ้าในข่าวประเสริฐเพื่อประโยชน์ของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์ สำหรับฤทธิ์เดชพระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์! แม้ในเวลานี้ ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจภายในของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยความสามารถในการทำการอัศจรรย์! ข้าพเจ้ามีความสามารถในความสามารถของพระคริสต์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:10; สดุดี 27:1


Comments are closed