จันทร์ ที่ 26 กันยายน 2016

พระองค์ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ

He Wants You Successful

“ท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ”(มัทธิว 6:9-10)

    ข้อความที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำตอนต้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ถ้านี่ไม่ใช่คำตอบ พระองค์คงจะไม่สอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐานเช่นนี้ สิ่งนี้เปิดเผยถึงความปรารถนาของพระบิดาเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์ถูกสถาปนาบนโลกนี้เหมือนในสวรรค์ นี่หมายความว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้คุณจำเริญขึ้น มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง มีชีวิตชีวา ประสบความสำเร็จ และเกิดผล เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระองค์

ไม่มีอุปสรรค สิ่งกีดขวาง ความขาดแคลน หรือการดิ้นรนในสวรรค์ ดังนั้น จึงไม่ควรมีข้อจำกัดสำหรับคุณ คุณไม่ควรจะต้องดิ้นรนเพื่ออะไรเลยในชีวิตของคุณ! คุณถูกเรียกให้ครอบครองและดำเนินจากตำแหน่งของการพักผ่อน ถ้าคุณมีความขาดแคลน หรือมีประสบการณ์กับความพ่ายแพ้ อย่าสิ้นหวัง ให้ความคิดของคุณอยู่บนพระคำ และเดินในแสงสว่างของพระองค์ และพระองค์จะนำคุณไปสู่ลิขิตชีวิตของคุณในพระคริสต์

3 ยอห์น 1:2 “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” พระองค์กำลังตรัสถึงคุณ คุณเป็นที่รักของพระองค์ คุณอาจกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้ารักข้าพเจ้าหรือเปล่า” พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด “ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) ไม่น่าแปลกที่พระองค์ต้องการน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ที่สุดของพระองค์ในชีวิตของคุณ

ชีวิตของคุณไม่ใช่เพื่อความยากจน ความล้มเหลว หรือความพ่ายแพ้ แต่เพื่อพระสิริของพระเจ้า โลกนี้เต็มด้วยคนที่ยากจนและพ่ายแพ้ แต่เราคือคนที่จะออกไปและช่วยเหลือพวกเขา คุณเป็นท่อพระพรของพระเจ้าไปสู่โลกของคุณ นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงต้องการให้คุณประสบความสำเร็จและเกิดผล

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ เต็มด้วยฤทธิ์เดช สง่าราศี และความงดงาม เพราะว่าทุกสิ่งในสวรรค์และในโลกนี้เป็นของพระองค์ พระพรของพระองค์นำความมั่งคั่งมา โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยหรือความเจ็บปวด ดังนั้นข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะดิ้นรนในชีวิต เพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในการพักผ่อนของพระองค์ ข้าพเจ้าจำเริญขึ้นและประสบความสำเร็จในการดีทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 8:9; โยชูวา 1:8; เยเรมีย์ 29:11


Comments are closed