เสาร์ ที่ 3 มกราคม 2015

พระองค์ต้องการคุณ!
He Needs You!

“ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์” (สดุดี 115:16)

    ถ้าคุณมีบ้านและปล่อยให้บางคนเช่า บ้านนั้นยังคงเป็นของคุณ แต่ในช่วงระยะเวลาการเช่า คุณไม่มีสิทธิอำนาจเหนือบ้านหลังนั้น พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คุณไม่สามารถจัดการบ้านนั้นได้ ในช่วงเวลานั้นผู้เช่ามีสิทธิอำนาจเหนือบ้านนั้นและสามารถจัดการได้ตามข้อตกลงในสัญญาเช่า

ในแบบเดียวกัน พระเจ้าได้ให้มนุษย์ดูแลโลกนี้ และในช่วงเวลานี้ พระองค์จะไม่จัดการโลกนี้โดยพระองค์เอง พระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจกับคุณในการทำเช่นนั้น เวลาจะมาถึงที่พระองค์จะทรงจัดการโลกนี้ แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้น คุณและข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบจากพระเจ้าในการดูแลโลกนี้เพื่อพระเยซูคริสต์ และพระองค์จะทรงให้เรารับผิดชอบกับการดูแลโลกนี้ของเรา

หลายคน รวมทั้งคริสเตียน วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้และสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่ “ทำ” อะไรในการจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณรอคอยพระเจ้าให้ทำบางอย่าง คุณกำลังทำสิ่งที่ผิดพลาด พระองค์ต้องการคุณ พระองค์จะไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคุณ จนกว่าสัญญาเช่าหมดลง และสวรรค์ใหม่และโลกใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะถึงวันนั้น หน้าที่นั้นเป็นของเราในการดูแลจัดการโลกนี้

มองดูในลักษณะนี้คือว่า พระเจ้าต้องการให้เราแข็งแรงและสมบูรณ์ พระองค์ได้ระบุไว้ว่าเป็นความปรารถนาของพระองค์สำหรับเรา 3 ยอห์น 1:2 กล่าวว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” แต่ในยากอบ 5:16 พระองค์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16)

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ทำไมพระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อที่เราจะพ้นโรคภัย? ทำไมพระองค์ไม่ทรงรักษาเราให้หายเลย? ก็เพราะว่าพระองค์ต้องการสิทธิ์ในการจัดการแทนเราโดยการที่พระองค์ทรงกำชับให้เราอธิษฐาน ดังนั้นให้รับเอาที่ของคุณในฐานะทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ และทำให้วัตถุประสงค์ของคุณในโลกนี้สำเร็จ อ่านในโรมัน 8:19-21 ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น “ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังใจว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า” พระองค์ต้องการคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชและความสามารถที่ทรงประทานให้ข้าพระองค์ในการดูแลโลกนี้ ข้าพระองค์เป็นเมล็ดของพระองค์ ยืดวันเวลาของพระองค์ในโลกนี้ออกไป ดังนั้น ข้าพระองค์ได้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบจากพระเจ้าในการนำชายและหญิงเข้าสู่มรดกของพวกเขาในพระคริสต์อย่างครบถ้วน ผ่านทางข่าวประเสริฐ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:10; 1 โครินธ์ 3:21-23


Comments are closed