พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2016

พระองค์ต้องการคำอนุญาตของคุณ
He Needs Your Permission

“ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์” (สดุดี 115:16)

    บางคนสงสัยว่าทำไมพวกเขาต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พวกเขาถามด้วยความสงสัยว่า “ทำไมพระเจ้าไม่แค่ช่วยทุกคนในโลกนี้ ในเมื่อพระองค์ต้องการช่วยพวกเขาให้รอด? ทำไมพวกเราต้องอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้าจะทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนา? พระองค์ไม่เห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ที่คนมากมายกำลังเผชิญอยู่หรือ? แต่คุณรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจคือว่า พระเจ้าต้องการคำอนุญาตของเรา ใช่พระองค์ต้องการ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พระองค์ได้ให้สิทธิ์บนโลกนี้แก่อาดัมก่อน พระองค์ให้สิทธิอำนาจเหนือโลกนี้แก่เขา แต่โลกนี้เป็นของพระเจ้า พระคำกล่าวว่า แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น (สดุดี 24:1) อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้มอบหมายให้อาดัมดูแล และตราบใดที่พระองค์ยังคงมอบหมาย พระเจ้าไม่มี “สิทธิ์” ที่จะเข้ามาแทรกแซงในโลกนี้ ถ้าคุณศึกษาในบทที่สามของปฐมกาล คุณจะรู้ถึงการที่ซาตานได้เข้ามาในเรื่องนี้ และการที่มันได้มีสิทธิ์เหนืออาดัม

อาดัมขายสิทธิ์บนโลกนี้ของเขาให้กับซาตานโดยการที่เขาทรยศต่อพระเจ้า ดังนั้นสิทธิอำนาจของซาตานเหนือโลกนี้ไม่ใช่สิทธิอำนาจของทูตสวรรค์ แต่เป็นสิทธิอำนาจของมนุษย์ ซึ่งมันได้มาจากอาดัม ดังนั้นจึงเป็นสิทธิอำนาจของอาดัมที่ซาตานมี ผลก็คือพระเจ้าไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณให้ใครบางคนเช่าที่ดินเป็นระยะเวลาหนี่งร้อยปี ภายในระยะเวลาที่ที่ดินนั้นอยู่ภายใต้สิทธิ์ของเขา คุณไม่สามารถเรียกร้องความเป็นเจ้าของได้ แม้ว่าที่ดินนั้นเป็นของคุณก็ตม คุณสามารถเรียกร้องได้ก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นหมดลง ซึ่งก็คือหลังจากระยะเวลาหนึ่งร้อยปี ในตอนนี้ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ส่งอาดัมคนที่สองคือพระเยซูคริสต์ มาเพื่อเอาชนะซาตานและสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ สิทธิ์การเช่าของมนุษย์บนโลกนี้ยังคงดำเนินอยู่

นี่คือเหตุผลที่เราอธิษฐานและประพฤติโดยความเชื่อเพื่อใช้พระพรที่พระเจ้าได้ให้แก่เราแล้ว พระองค์ไม่สามารถก้าวเข้ามาและวางพระพรเหล่านั้นไว้บนมือของคุณ พระองค์ต้องการคำอนุญาตของคุณ การเชิญของคุณ เพื่อที่จะเข้ามาแทรกแซงแทนคุณ เพราะว่านี่เป็นโลกของมนุษย์ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณอธิษฐาน เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะว่าคุณกำลังทำให้เป็นไปได้ “ตามกฎหมาย” ที่พระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงในวิถีทางที่พระองค์ไม่สามารถทำได้ถ้าคุณไม่อธิษฐาน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษของการอธิษฐาน ซึ่งทำให้ข้าพระองค์มีโอกาสในการทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในโลกฝ่ายวิญญาณ ข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์ทั้งหมด ไว้วางใจในฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ของพระองค์ และความโปรดปรานของพระองค์ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 107:6; 2 โครินธ์ 14:11-12


Comments are closed