พุธ ที่ 13 มีนาคม 2019
พระองค์ต้องการการถวายของคุณ – ไม่ใช่การบริจาค
He Requires Your Oblations—Not Donations

พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เพราะว่าบนภูเขาบริสุทธิ์ของเรา คือภูเขาสูงของอิสราเอล ณ ที่นั่น บรรดาพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล ทั้งหมด จะปรนนิบัติเราในแผ่นดินนั้น ณ ที่นั่น เราจะโปรดปรานพวกเขา ณ ที่นั่นเราจะรับของถวายของเจ้าทั้งหลาย ทั้งของสักการะที่คัดเลือกดีที่สุดนั้น และเครื่องถวายบูชาบริสุทธิ์ทั้งหมดของเจ้า (เอเสเคียล 20:40)

    มีความแตกต่างระหว่างการบริจาคและการถวาย เมื่อคุณให้แก่พระเจ้า นั่นเป็นเครื่องบูชา, เป็นการถวาย นั่นถูกเรียกว่าการให้ที่บริสุทธิ์ และเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณซึ่งแตกต่างจากการบริจาค มีความพยายามที่เราสามารถบริจาคได้ นั่นคือเราสามารถบริจาคให้กับองค์กรการกุศล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรอื่นๆที่สมควร แต่เมื่อพูดถึงการให้กับพระเจ้า นั่นไม่ใช่การบริจาค ของถวาย สิบลด และผลแรกที่คุณถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการถวาย และต้องได้รับการให้เกียรติในหัวใจของคุณ

นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะวิธีที่คุณจัดการกับการให้ของคุณจะกำหนดผลลัพธ์ที่คุณกำลังจะได้รับจากพระเจ้า ถ้าคุณให้เป็นการบริจาคคุณก็จะได้รับสิ่งที่การบริจาคสัญญาไว้ คุณไม่ได้บริจาคให้กับพระเจ้า คุณถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า การถวายของคุณเป็นคำพยานที่คุณยอมรับและกำลังให้เกียรติพระองค์ว่าเป็นพระเจ้า ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้น

ดังนั้นเมื่อมีการเรียกร้องให้ในบ้านของพระเจ้า นั่นไม่ใช่การเรียกร้องให้บริจาค คุณกำลังถวายเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ นั่นคือชีวิตของคุณ และเป็นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและฝึกฝนอย่างถูกต้อง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เราทำสิ่งต่างๆ นมัสการพระองค์ตามระเบียบที่กำหนดไว้ เมื่อคุณเห็นสิ่งที่คุณให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการบริจาค คุณจะสูญเสียพระพรที่เชื่อมโยงกับการถวาย พระพรที่พระองค์ทรงประทานให้มีไว้สำหรับการถวาย

ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้ทานแก่คนขอทาน นั่นไม่ใช่การถวาย มันถูกเรียกว่า “ทำทานต่อคนจน” มันแตกต่างกัน ซึ่งมีพระพรของมัน การถวายแด่พระเจ้านั้นแตกต่าง ความเข้าใจนี้มีเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อคุณต้องการได้ผลลัพธ์สูงสุดจากพระเจ้า คุณต้องทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์นมัสการพระเจ้าด้วยการให้และการถวาย ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในพระคุณแห่งการให้ในขณะที่ข้าพระองค์มีสติปัญญาและความเข้าใจอย่างมากมาย ด้วยความทุ่มเทของข้าพระองค์ข่าวประเสริฐก็รุดหน้าอย่างรวดเร็ว และมีชีวิตมากมายที่ได้รับการสัมผัส ทุกสิ่งก็เพื่อคำสรรเสริญและพระสิริแก่พระนามของพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 9:7; 2 เธสะโลนิกา 1:3


Comments are closed