จันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2014

พระองค์ตรัสสติปัญญาทุกเวลา
He Speaks Wisdom All The Time

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชีย ท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทีย เมื่อลงไปยังที่ตรงข้ามกับแคว้นมิเซียแล้ว ก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิธีเนีย แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่ทรงโปรดให้ไป” (กิจการ 16:6-7)

     อาจารย์เปาโลและผู้ร่วมเดินทางของเขาตัดสินใจที่จะไปยังที่แห่งหนึ่งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดยั้งพวกเขาไม่ให้ไปที่นั่นในเวลานั้น พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่ให้พวกเขาไป? พวกเขาคุ้นเคยและยอมจำนนต่อพระองค์จนกระทั่งพวกเขาสามารถแยกแยะเสียงของพระองค์ได้ พระวิญญาณจึงสามารถนำพวกเขาได้ พระองค์ “ไม่ได้อนุญาต” พวกเขาให้พูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดหรือทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการทำเพียงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นดี ภายหลังพวกเขาได้รับการทรงนำและเดินทางไปที่มาซีโดเนียเพื่อเทศนา (กิจการ 16:8-9) ฮาเลลูยา!

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีเสียง และพระองค์ตรัสกับคุณจากพระคำ เมื่อใดที่พระองค์ตรัสพระองค์ทรงตรัสสติปัญญา เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาของพระเจ้า! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะเรียนรู้พระคำของพระเจ้า พระองค์ไม่เคยตรัสสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือพระคำ ไม่ว่าพระองค์บอกอะไรกับคุณ สิ่งนั้นจะสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าเสมอ และตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ยอห์น 16:13 กล่าวว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น”

ถ้าหากคุณคุ้นเคยกับพระคำ คุณจะรู้ว่าเวลาไหนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับคุณ เพราะว่าพระองค์ทรงยืนยันตามพระคำ เมื่อพระองค์บอกอะไรกับคุณ อย่าสงสัยหรือตั้งคำถามต่อพระองค์ เพราะว่าพระองค์คือพระวิญญาณแห่งสติปัญญา คุณไม่สามารถพ่ายแพ้จากการติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงนำคุณจากความสำเร็จสู่ความสำเร็จ และจากพระสิริสู่พระสิริ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาสถิตภายในข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์ไปในทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์! ชีวิตของข้าพระองค์เป็นลำธารน้ำแห่งการอัศจรรย์ที่ไม่สิ้นสุด เพราะว่าข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งหมดต่อการนำของพระองค์จากภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:26-27; อิสยาห์ 30:21


Comments are closed