พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013

พระองค์ตรัสผ่านพระคำ!
He Speaks Through The Word!

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)

    ถ้าคุณบังเกิดใหม่ พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ภายในคุณ และพระองค์จะทรงนำคุณโดยทางพระคำ ในทางที่คุณควรจะเดินไป พระคำของพระเจ้าคือเสียงของพระเจ้า และเป็นผู้นำทางที่ไว้วางใจได้มากที่สุดในชีวิต การให้ตัวคุณเองคุ้นเคยกับพระคำคือวิธีที่จะรู้จักคำปรึกษาของพระวิญญาณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 10:27 “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา”

ในยอห์น 14:16 พระองค์ได้กล่าวอีกข้อความหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำคุณในชีวิต “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในคุณและอยู่กับคุณ พระองค์ให้คำปรึกษาแก่คุณจากภายใน ตรงตามพระคำของพระเจ้า ไม่มีบุคลิกใดในชีวิตนี้ที่สามารถนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ชัยชนะ และการพักผ่อน เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำได้ พระองค์จะนำคุณให้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ไปถูกที่ถูกเวลา และทำสิ่งต่างๆ เป็นครั้งแรกอย่างถูกต้อง เพื่อพระสิริของพระเจ้า

รู้จักคุณลักษณะและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ อย่าเพียงแต่พูดกับพระองค์ จงเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์ด้วย พระองค์พูดกับวิญญาณของคุณเสมอ ผ่านทางพระคำ พระองค์จะนำคุณจากสง่าราศีสู่สง่าราศี พระองค์ทรงห่วงใยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณทำ พระองค์ทรงสนใจแม้รายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิตของคุณ เป็นความยินดีของพระองค์ที่จะนำคุณผ่านการงานทุกอย่างของคุณในทุกๆวัน

หลายคนได้ทำผิดพลาดอย่างน่าเศร้าในชีวิตของพวกเขา โดยการที่ไม่ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่สิ่งที่ยากในการติดตามการทรงนำของพระองค์ เพราะว่าคำปรึกษาและการทรงนำของพระองค์สอดคล้องกับพระคำเสมอ ชีวิตของคุณจะเป็นการสำแดงออกของพระสิริ ความงดงาม สติปัญญา และพระคุณของพระเจ้า ขณะเมื่อคุณยอมจำนนต่อพระองค์โดยการทำตามพระคำของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตกแต่งข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินในวันนี้อย่างยอดเยี่ยม โดยผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งสถิตภายในข้าพระองค์ ทรงนำข้าพระองค์จากภายใน จากสง่าราศีสู่สง่าราศี ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 2:27; ยอห์น 16:13-15


Comments are closed