วันพุธที่ 10 เมษายน

พระองค์ดำเนินชีวิตและเดินในชีวิตของเรา
HE LIVES AND WALKS IN US

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?” (1 โครินธ์ 6:19)

     ใน อพยพ 25:8 พระเจ้าทรงสำแดงความปรารถนาของพระองค์ที่จะอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ พระองค์พูดว่า “…แล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเรา เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้พูดว่า “ …เพื่อเราจะได้เยี่ยมพวกเขา” ไม่ ไม่ใช่การเยี่ยมเยียน พระองค์ตรัสว่า “…เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา”

โมเสสเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและรวบรวมลูกหลานอิสราเอลให้นำของถวายที่จำเป็นทั้งหมดมาสร้างพระวิหารที่สวยงามตามแบบแผนและแผนการที่พระเจ้าประทานแก่โมเสส อย่างไรก็ตามนั่นไม่ดีพอ พระเจ้าต้องการพระวิหารใหม่และแสดงให้ดาวิดเห็นนิมิตของพระวิหารใหม่ พระองค์ให้การออกแบบและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแก่เขา

ดาวิดตื่นเต้นและถวายทองคำและเงินจำนวนมากเพื่อสร้างวิหาร อย่างไรก็ตามซาโลมอนลูกชายของเขาเป็นผู้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากพระเจ้าในการสร้างพระวิหาร และเขาสร้างพระวิหารที่งดงามให้แก่พระเจ้า อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังไม่พอพระทัย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถึงกระนั้นก็ดี องค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้ ตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า” (กิจการ 7:48)

หลังจากนั้นพระเยซูก็มาและตรัสว่า “…เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18) คำที่แปลว่า “คริสตจักร” หมายถึง “ที่ประชุมหรือการชุมนุมของผู้ที่ถูกเรียกออกมา” ดังนั้นสิ่งนี้จึงไม่ใช่สิ่งก่อสร้างทางกายภาพ แต่เป็นพลับพลาที่มีชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับการเรียกและเลือกจากพระเจ้า

เอเฟซัส 2:19-22 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในพระองค์นั้น พวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ” เราเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ! นิมิตของพระองค์ที่จะอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ได้รับการรับรู้ในเรา

2 โครินธ์ 6:16 กล่าวว่า “…เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” เราแต่ละคนเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ดำเนินชีวิตและเดินในเรา ความฝันของพระเจ้าตั้งแต่การสร้างโลกได้สำเร็จแล้วในเรา ความลึกลับที่ถูกซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุได้ถูกสำแดงออกและถูกทำให้สำเร็จแล้ว ความลึกลับนั้นคือพระคริสต์ในคุณ ความหวังแห่งพระสิริ (โคโลสี 1:26-27) ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ทรงล้ำค่า ข้าพระองค์นมัสการและยกย่องพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมรับว่าพระวิญญาณของพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในตัวข้าพระองค์ ปกป้อง นำทาง และนำข้าพระองค์ไปตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงามด้วยพระสิริแห่งการทรงสถิตของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:7; กิจการ 7:44-49


Comments are closed