จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2013

พระองค์ดำรงอยู่…ผ่านคุณ!
He Lives On…Through You!

“แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำ ด้วยความเจ็บไข้ เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

    พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ มีชีวิต และเอาชนะซาตานและโลกนี้ ถูกตรึงที่กางเขน ถูกฝัง และเป็นขึ้นจากความตายอย่างมีชัยชนะ และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เวลานี้พระองค์สถิตในสวรรค์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เราอ่านพบว่า พระองค์จะเห็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ และจะยืดวันเวลาของพระองค์ พงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์คือคริสตจักร พระองค์ทรงยืดวันเวลาของพระองค์บนโลกนี้ผ่านทางคริสตจักร

กิจการ 1:1 กล่าวว่า “…บรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอน” นี่หมายถึงการงานอันอัศจรรย์และคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า เมื่อคุณศึกษามากขึ้นในหนังสือกิจการ คุณจะพบว่าพระเจ้าทรงสอนและทำสิ่งเดียวกันผ่านทางสาวกที่พระองค์ได้เลือกไว้ พวกเขาได้สอนคนอื่นอย่างเดียวกัน และในที่สุดก็มาถึงเราทั้งหลายทุกคน และก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พวกเราคือทูตของพระองค์ สอนในสิ่งเดียวกันที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้ และทำในสิ่งเดียวกันกับพระองค์

จงจำไว้เสมอว่าพระคริสต์ทรงดำรงอยู่ผ่านทางคุณ วันนี้ ทุกคนที่จำเป็นต้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไร เพียงมองดูที่คุณ! คุณคือรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เป็นการสำแดงภาพลักษณ์ของพระองค์ เป็นผู้รับชีวิตของพระองค์ และเป็นผู้แบ่งปันความรัก ความชอบธรรม และพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน
    พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่โลกนี้ผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศว่าพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ผ่านทางข้าพระองค์ แจกจ่ายความชอบธรรม ความรัก พระคุณ และพระเมตตาของพระองค์ ผ่านทางข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงอย่างแท้จริงของการสรรเสริญและพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20


Comments are closed